S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Vyskúšali sme aj neštandardnú expedíciu

S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Za nami je deväť mesiacov kalendárneho roka, ako hodnotíte uplynulé obdobie? Darí sa vám plniť predsavzatia zo začiatku roka?

-Na začiatku roka som vyslovila neskromné očakávanie, že naložíme a vyexpedujeme viac kamiónov, kontajnerov a vagónov,  ako v minulom roku. Vzhľadom k pozitívnej situácii na trhu a zvýšenému dopytu zákazníkov po našich výrobkoch môžeme konštatovať vyšší počet odexpedovaných dopravných prostriedkov v cestnej aj železničnej preprave,  ako rovnakom období minulého roka.

Železničnú prepravu aj v tomto roku využívame takmer výlučne pri expedícii oceľových blokov. Z celkového počtu 1 042 naložených vagónov predstavuje preprava rúr len 1,2 percenta. V porovnaní s minulým rokom sme odexpedovali o 65 vagónov viac, a to aj napriek zníženému objemu expedície v júli, kvôli závažnej poruche transformátora a s tým spojeným výpadkom výroby v oceliarni.

Ešte výraznejší nárast sme zaznamenali v kamiónovej expedícii. Štatisticky neevidujeme počet naložených kamiónov a kontajnerov. Celkový objem kamiónovej expedície však medziročne narástol o 20 285 ton. Pri optimálnej nakládke 23 ton je to medziročný nárast o minimálne 882 naložených kamiónov a kontajnerov. Nakladáme však aj dopravné prostriedky s nižšou tonážou a tak je tento nárast reálne ešte vyšší.

Priaznivá situácia v predaji našich výrobkov sa prejavila aj v náraste realizačných cien, vplyvom čoho tržby z predaja medziročne narástli o približne 15 percent.

 

Čím žijete v odbore v týchto dňoch?

-Mesiace september a október, ktoré nasledujú po letnom dovolenkovom období, sú pre nás v expedícii tie najnáročnejšie. Sklady hotovej výroby, obrazne povedané, praskajú vo švíkoch a my musíme venovať maximálne úsilie tomu, aby sme zosúladili požiadavky našich zákazníkov s disponibilitou dopravcov a nakladacími kapacitami jednotlivých prevádzkarní.

V súčasnosti sú naše logistické schopnosti najviac preverované pri expedícii valcovaných rúr. Vzhľadom k ich vysokej realizácii, od začiatku tohto roka, presiahol sklad hotovej výroby v septembri kritických 9 000 ton. Nakládku komplikuje hlavne veľký počet nakladacích miest, kde sú rúry uskladnené. Ak sú valcované rúry expedované v kombinácii s presnými, kamión bežne nakladá na štyroch až piatich nakladacích miestach a v septembri sme mali niekoľko prípadov, kedy nakládka kamiónu trvala dlhšie ako 24 hodín. Táto kritická situácia nás núti maximálne využiť všetok časový priestor, kedy môžeme kamióny nakladať. Od začiatku septembra zabezpečujeme expedíciu aj v nedeľu v nočnej zmene, kedy už kamióny môžu jazdiť. Samozrejme sa vždy riadime požiadavkami našich zákazníkov a odsúhlasenými termínmi vykládok.

Vyskúšali sme si aj neštandardnú expedíciu vo sviatok, 15. septembra. S významnou pomocou generálneho riaditeľa a kolegov z našej zasielateľskej spoločnosti Zaninoni Slovakia boli vybavené povolenky a v ich zmysle obstarané kamióny, ktoré by sme inak nakladať nemohli, kvôli zákazu jázd kamiónov počas sviatkov. Tento proces je však administratívne a organizačne značne náročný. V budúcnosti sa preto budeme snažiť maximálne využiť nakladacie kapacity v pracovných dňoch, kedy môžu kamióny jazdiť bez povolenia výnimiek.

Znížiť objem skladových zásob bezšvíkových rúr je jedna z najdôležitejších úloh najbližšieho obdobia odboru expedície a obchodnej administratívy.
Znížiť objem skladových zásob bezšvíkových rúr je jedna z najdôležitejších úloh najbližšieho obdobia odboru expedície a obchodnej administratívy. Foto: I. Kardhordová

Čo vás čaká do konca roka?

-Predovšetkým znížiť objem skladových zásob bezšvíkových rúr a tým zabezpečiť podmienky pre rýchlejšiu a bezpečnejšiu nakládku. V skladových zásobách máme navyše viazané finančné prostriedky vynaložené na výrobu a chceme, aby nám ich naši zákazníci čím skôr vrátili formou zaplatených faktúr. Už v októbri plánujeme znížiť sklad valcovaných rúr minimálne o 1 000 ton. K dispozícii máme o 3 pracovné dni viac ako v septembri, keď môžeme expedíciu zabezpečovať bez obmedzení. Určite to nebude možné bez úzkej spolupráce s kolegami z odboru predaja a marketingu, obchodníkmi z našich dcérskych obchodných spoločností, kolegami zo Zaninoni Slovakia a v neposlednom rade kolegami z expedícií ťahárne a valcovne rúr, ktorí nakladajú desiatky kamiónov denne, v ťažkých podmienkach preplnených skladov. Všetkým zainteresovaným prajem hlavne veľa pozitívneho pracovného nasadenia a trpezlivosti pri riešení problémov a neštandardných situácií, ktoré nám expedícia denne prináša.