Zdvihnutie strechy haly ZPO

 

Ako sme vás prostredníctvom novín informovali, v máji 2017 bolo realizované zdvihnutie strechy haly ZPO o 120 milimetrov z dôvodu zabezpečenia  dostatočného prejazdného profilu pre mostový žeriav. Priestorové pomery pod strechou nezodpovedali požiadavkám pre bezpečný prejazd mostového žeriava pod spodným pásom oceľových väzníkov strechy, kde by mohlo dochádzať ku kolíziám žeriavu s konštrukciou strechy.

Pre stiesnené vonkajšie priestorové podmienky nebolo možné použitie autožeriavov pre transport materiálu, ani pre samotné zdvíhanie strechy, preto bolo zdvíhanie strechy zrealizované pomocou hydraulických zdvihákov umiestnených pod strechou v mieste jednotlivých stĺpov haly. Pred samotným zdvíhaním bolo potrebné urobiť prípravné práce, ktoré pozostávali z odpálenia niektorých konštrukcií, ktoré spájali strechu s inými časťami haly, navarenia konštrukcií komôr pre hydraulické valce, urobenie nových obslužných plošín pre prístup k uloženiam väzníkov strechy vo výške 31,75 metra nad podlahou haly. Pre prístup k väzníkom z hornej časti bola dočasne odstránená časť strešnej krytiny v šírke 620 milimetrov po celej dĺžke haly. Zdvíhanie prebiehalo postupne v presne stanovených výškových krokoch, striedavo pri každom stĺpe. Následne bola konštrukcia strechy v požadovanej výške zafixovaná. V 41. týždni  boli urobené práce priamo súvisiace so zdvihnutím strechy, úprava dĺžky medzistĺpov a zmena ukotvenia obslužnej lávky v úrovni +28,960 metra nad podlahou. Všetky práce boli vykonávané bez prerušenia alebo obmedzenia výrobného procesu v hale ZPO. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti pohybujúcich sa zamestnancov ŽP a.s. v priestore pod dvíhanou strechou boli práce riadené v spolupráci s koordinátorom z prevádzkarne oceliareň a s odborom Pbžp. Za spoluprácu, hladký a bezpečný priebeh prác v máji a v októbri, ďakujeme všetkým zúčastneným, aj pracovníkom, ktorých pri pracovných povinnostiach v hale táto investičná akcia ovplyvnila.

 Ilustračná snímka I. Kardhordová

 

V piatok, 13. októbra 2017,  bolo v prevádzkarni ťaháreň rúr prevzaté do skúšobnej prevádzky zariadenie na delenie rúr priamo na ťažnej stolici 400 kN s interným značením 3-01.                                                                      Foto: I. Kardhordová
V piatok, 13. októbra 2017,  bolo v prevádzkarni ťaháreň rúr prevzaté do skúšobnej prevádzky zariadenie na delenie rúr priamo na ťažnej stolici 400 kN s interným značením 3-01.                                                                      Foto: I. Kardhordová