„Porucha preverila vysokú kvalitu našich zamestnancov a mobilizáciu pracovnej sily v krízových situáciách.“


člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s. Ing. Milan Srnka, PhD.

V uplynulých dňoch každý zamestnanec intenzívne sledoval dianie v oceliarni v súvislosti s poruchou transformátora LF pece, ktorá si vyžiadala odstávku výroby nielen v oceliarni,  ale aj vo valcovni bezšvíkových rúr. Bližšie informácie nám poskytol člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s. Ing. Milan Srnka, PhD.

Môžete nám povedať niečo o príčinách vzniku poruchy?

-Piateho júla v 2. zmene došlo k poruche na 12 MVA transformátore LF pece. Transformátor bol vyrobený vo firme Tamini a uvedený do prevádzky, spolu s novou oceliarňou, v roku 1993. Úlohou zariadenia je dodávať transformovaný elektrický prúd príslušných parametrov na stabilizáciu teploty a mierny dohrev taveniny počas spracovania ocele v LF peci. Bez transformátora nie je možná výroba a spracovanie ocele. Ihneď po vzniku poruchy zisťovali na mieste kompetentní zamestnanci ŽP, aj so spolupracujúcou firmou, aktuálny stav. Na analýzu bol zabezpečený odber transformátorového oleja a plynu. Prvotné merania izolačného stavu poukázali, že došlo k poškodeniu transformátora. V nočných hodinách bolo zariadenie prevezené do revíznej veže v novom závode, kde bolo  otvorené a následne bolo vnútro transformátora podrobené vizuálnej kontrole a meraniam, aj  za účasti odborníkov výrobcu obdobných transformátorov – firmy  BEZ a.s. Bratislava. Žiaľ, naše obavy o vážnosti poruchy sa potvrdili a transformátor sme, po jeho opätovnom zložení v piatok ráno, odviezli na opravu do firmy Elektrické stroje Brno (ESB Brno, člen skupiny BEZ Group), kde začali v nepretržitom režime pracovať na zistení presného rozsahu poškodenia, aj za účasti zástupcov ŽP. Poškodené bolo primárne a regulačné vinutie transformátora, spôsobené jednorazovým medzizávitovým skratom s nutnosťou výmeny vinutia. Predpokladaná doba opravy bola odhadnutá na dva až dva a pol mesiaca, vrátane doby dodania materiálu.

 

Prvé informácie naznačovali niekoľkotýždenné odstavenie výroby v celej našej spoločnosti. Ako ste riešili uvedený problém?

-Už z meraní v Podbrezovej bolo jasné, že transformátor je vážne poškodený a jeho oprava si vyžiada dlhší čas, čo by znamenalo odstavenie výroby v železiarňach, čerpanie dovoleniek alebo P60. Začala sa hra o čas, v ktorej sa počítala každá hodina. Začalo sa s intenzívnym pátraním po možnej náhrade trafa s podobnými technickými parametrami, ako to naše a zároveň sme začali hľadať materiál na opravu vinutia  toho nášho.  Musíme si však uvedomiť, že pecné transformátory sú svojim spôsobom jedinečné, šité na mieru tej ktorej oceliarne. Sú závislé na veľkosti napájacieho vstupného napätia, hmotnosti spracovávanej tavby a potrebnej rýchlosti ohrevu, od ktorej sa volí výkon a jednotlivé napäťové a výkonové  odbočky a v neposlednom rade na rozmerovom prevedení, od ktorého závisí riešenie napájania krátkej siete a aj chladenie samotného transformátora. Na základe  poznatkov sme oslovili okolité hutnícke spoločnosti, výrobcov transformátorov v Taliansku, Česku, Nemecku, Turecku, ako aj výrobcov celých technologických celkov so žiadosťou, či nemajú sami, alebo niektorí z ich odberateľov,  k dispozícii zariadenie podobných parametrov na zapožičanie. Do hľadania v Taliansku sme zapojili aj našu obchodnú spoločnosť Pipex Italia. Heslo „v núdzi poznáš priateľa“ sa aj teraz ukázalo ako veľmi pravdivé. Po pár dňoch sme dostali prvé tipy na vhodné transformátory. Na tie technicky najvhodnejšie sme sa v skupinách okamžite išli aj osobne pozrieť (SSM Strážske, Vítkovice Steel Ostrava, Železárny Hrádek), aby sme posúdili ich technický stav a možnosť prispôsobenia,  hlavne krátkej siete, na naše pomery. Zároveň sme dostali informácie aj o vhodnom transformátore výrobcu Tamini  v Taliansku, avšak nevýhodou bola dlhá a komplikovaná doprava do ŽP (nadrozmerná doprava s váhou takmer 40 ton). Počas rokovaní o zapožičaní sme sa stretli aj so skupinami, ktoré sa snažili vyťažiť na našom nešťastí a kládli si neakceptovateľné podmienky. Na základe vyhodnotenia technických parametrov a podmienok sme sa nakoniec rozhodli zapožičať transformátor zo Železiarní v Hrádku u Rokycan (člen skupiny Z-Group Steel Holding). Na základe korektnosti v dlhodobých obchodných vzťahoch vrcholového manažmentu našej spoločnosti bol  zabezpečený súhlas predsedu Predstavenstva  Z-Group Steel Holding o zapožičaní ich nepoužívaného 10 MVA transformátora. Dňa 12. júla sme za účasti výrobného riaditeľa Ing. Miloša Dekréta a vedúceho strediska elektroúdržby Ing. Tibora Pepicha, ako aj technikov z ESB Brno, naložili uvedený transformátor na trajler a vo večerných hodinách ho transportovali do Brna. V Brne bola ešte v tom čase vykonaná analýza transformátorového oleja a v nasledujúci deň základné merania, ktoré potvrdili jeho funkčnosť. Zároveň  bol premyslený spôsob  prepojenia zariadenia na našu krátku sieť. Vo večerných hodinách už transformátor putoval do Podbrezovej, kde bol 14. júla o 5. hod.  umiestnený do trafokopky LF pece.

 

Ako dlho trvalo zapojenie a sprevádzkovanie zapožičaného transformátora? 

-Po umiestnení transformátora sme začali s nepretržitou prácou na jeho pripojení. Transformátor bolo najprv napojené na chladenie, na primárnu VN sieť a po dodaní materiálu sa začalo s výrobou a napojením krátkej siete, pozostávajúcej z 240 kusov káblových lán. Pre ich uloženie sme zabezpečili výrobu nevodivých drevených konštrukcií. Poslednou výzvou bolo vymyslieť reguláciu výkonu transformátora. Dňa 16. júla boli v prvej zmene uskutočnené merania zapojenia a o 11.30 hod.,  po jedenásťdňovej  pauze vo výrobe, bol náhradný  transformátor zapnutý a uvedený do výkonu na prvej tavbe,  približne o 12.30 hod. Nasledovalo nastavenie regulácie výkonu ohrevu taveniny pomocou prúdovej regulácie, ktorá sa dolaďovala ešte aj na ďalších tavbách. Medzi jednotlivými tavbami sa musela vykonávať kontrola teploty oleja trafa, káblov krátkej siete aj pomocou termovízie. Plnohodnotná výroba začala od 17. júla.  Nakoľko je zapožičaný transformátor iba dočasným náhradným riešením, s mnohými prispôsobeniami, musíme ho trvale monitorovať.

Prehliadka vnútorného vinutia transformátora. Foto: Ing. T. Pepich
Prehliadka vnútorného vinutia transformátora

 

Koľko zamestnancov sa podieľalo na odstraňovaní poruchy?

-Na odstraňovaní poruchy sa podieľalo viac ako 60 zamestnancov našej centrálnej údržby a energetiky, ale aj dopravy a odboru zásobovania. Opätovne, ako v prípade požiaru vo valcovni rúr v roku 2011, ukázali naši zamestnanci svoje kvality, vysokú odbornú úroveň, schopnosť mobilizácie pracovnej sily, za čo im všetkým patrí veľké poďakovanie. Spomeniem aspoň troch zamestnancov, ktorí sa najväčšou mierou podieľali na odstránení poruchy – Ing. Tibor Pepich, Ing. Jozef Čerňan a Ing. Karol Slabák. Veľké poďakovanie patrí  firme Z- Group Steel Holding za zapožičanie transformátora, firme ESB Brno za technické poradenstvo, práce na oprave nášho transformátora, ako aj príprave náhradného transformátora. Podporné služby pre nás vykonávali aj firmy BEZ Bratislava, Zaninoni, Pipex Italia, Sunik, Staso ĎZ, Hesia.

   Je to naozaj veľký úspech v tak krátkom čase nájsť, nainštalovať, prispôsobiť a uviesť do prevádzky adekvátnu náhradu takého špecifického zariadenia, ako je pecný transformátor.