ŠESŤ MESIACOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

„Plne sa sústreďujeme na bezprostredné požiadavky výrobného procesu ŽP a.s.“

Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

 

S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

 

 

 

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

-Výskumno-vývojová činnosť je kontinuálny poznávací proces, ktorý prebieha spojite a je veľmi ťažko hodnotiť polročné obdobie. V každom prípade ŽP VVC s.r.o. aj v prvom polroku 2017 riešila osem výskumných úloh a bola spoluriešiteľom štyroch projektov spolufinancovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Všetky tieto projekty, za spolupráce s partnermi na univerzitách,  pokrývajú v celom priereze výrobný cyklus v Železiarňach Podbrezová a.s.,  od oceliarne po valcovňu rúr a  ťaháreň presných rúr. Potešujúce je, že sme riešili aj výskumné úlohy pre Žiaromat Kalinovo a.s. a pre spoločnosť Transformaciones Metalúrgicas, S.A.

V prvom polroku sme v spolupráci s ŽP a.s. ukončili riešenie výskumnej úlohy v rámci projektu Research Fund form Coal and Steel – GRAMAT, ktorá bola zameraná na gradientné feriticko-austenitické rúry. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov za I. polrok sa uskutočnilo na odbornom seminári  11. júla 2017 na Táľoch. Celodenný odborný seminár potvrdil, že všetky plánované úlohy boli v prvom polroku 2017 splnené.

Vo februári sme po prvýkrát uskutočnili odborné semináre, na ktorých boli prezentované výsledky spolupráce s univerzitami v roku 2016 za priamej účasti zamestnancov jednotlivých prevádzkarní ŽP a.s. Na týchto seminároch prezentovali výsledky spolupráce Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Košice, Materiálovo-technologická fakulta  STU Bratislava so sídlom v Trnave a  Strojnícka fakulta STU Bratislava. Táto forma hodnotenia sa jednoznačne osvedčila, potvrdila dobrú úroveň spolupráce ŽP VVC  s univerzitami.

Chcel by som vyzdvihnúť aj postupné dobudovávanie spoločného pracoviska – Laboratória spracovania priemyselných odpadov (LSPO) v Ústave recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Začali sme budovať aj nové spoločné laboratórium Vodného modelu medzipanvy pre ŽP a.s. (SimconT). Veríme, že do konca roka bude pracovisko dobudované, čo umožní realizovať špičkové experimenty,  modelujúce prúdenie taveniny v medzipanve  v podmienkach ŽP a.s.

Prakticky v každej riešenej úlohe bol realizovaný plánovaný experimentálny program alebo došlo k posuvu poznania k riešenej problematike, ako v oblasti teoretického poznania,  tak aj v aplikácii v podmienkach ŽP a.s. Spomeniem napríklad vývoj novej kotlovej akosti MARBN, optimalizáciu ochladzovania valcov redukovne, inštrumentalizáciu vybraných zariadení v ťahárni presných rúr, použitie špeciálneho prípravku pre modelovanie ťahania presných rúr, poznatky v oblasti vývoja grafito-šamotových zmesí pre hutnícku keramiku, kontrolu kvality ponorných trubíc, pristúpili sme k analýze kvality vysokopecnej trosky a riešime otázku možností jej použitia ako umelého hutného kameniva. Všetky uvedené úlohy pokračujú do konca roku 2017.

Z pohľadu výsledkov riešení považujem uvedený polrok za úspešný. Na druhej strane, v rámci výziev zo štrukturálnych fondov EÚ – operačný program Výskum, vývoj a inovácie, sme  v minulom roku pripravovali, spolu s našimi partnermi,  tri významné projekty. Formulácie zamerania výskumu v týchto projektoch vyplývali z dvoj až trojročnej práce, mali koncepčný charakter, riešili kľúčové úlohy výskumu –  materiálové a technologické inovácie hlavne pre potreby ŽP a.s. Projekty boli nastavené tak, že ak by boli schválené, mali by sme plne zabezpečený výskum a vývoj pre potreby ŽP a.s., vrátane vybraných investičných celkov a to až do roku 2022. Naše spoločné úsilie so ŽP a.s. a partnermi viedlo síce k záverečnému hodnoteniu, že projekty splnili všetky požiadavky príslušnej výzvy, ale čo bolo pre nás prekvapujúce – až  šokujúce, že pre nedostatok finančných prostriedkov naše projekty neboli zaradené na riešenie. O tejto problematike a spôsobe hodnotenia projektov sa v posledných týždňoch viedla aj v médiách veľká polemika. V tomto prípade sa plne stotožňujem so stanoviskom akademickej a univerzitnej obce, ktoré tlmočili na osobitnom stretnutí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na záver môžeme konštatovať, že výskumno-vývojová činnosť sa plne sústreďuje na bezprostredné požiadavky výrobného procesu ŽP a.s.,  pričom máme rozpracované výskumno-vývojové zámery v nadväznosti na stratégiu rozvoja a investičného budovania ŽP a.s.