„Poď, ideme na breakfast“

     

V ponuke detských letných táborov už piaty rok figuruje aj Speakland, teda tábor zameraný na rozvoj anglického jazyka. Deti počas celého týždňa komunikujú so svojimi inštruktormi po anglicky a pomocou obrázkov, inštruktáží, či predmetov v teréne spoznávajú nové slovíčka. Ako nám prezradil vedúci tábora Abdelrazak Bouali deti po príchode rozdelia do skupín podľa jazykovej úrovne. Dbajú na to, aby bol aspoň jeden zo skupiny komunikačne zdatný, na ktorého sa ostatné deti môžu obrátiť, ak majú problém porozumieť. Úspechom je, ak sa angličtina „votrie pod kožu“ a deti ju začnú používať bežne pri komunikácii medzi sebou. Napríklad ráno nie je problém počuť vetu: „Poď, ideme na breakfast“, hoci predtým deti bežne používali na dorozumievanie slovenčinu. V troch turnusoch sa v chate Lubetha do tajov angličtiny zaučí vyše 50 detí zamestnancov ŽP a.s. Pri našej návšteve sme sa opýtali niekoľkých z nich na ich dojmy, pričom sme vzali do úvahy, že oficiálnym dorozumievacím jazykom je angličtina. Odpovede sme v redakcii upravili, aby si deti osvojili gramatiku, ako aj správne výrazy:

Speakland, tábor zameraný na rozvoj anglického jazyka
V areáli chaty Lubetha v Ľubietovej

 

Daniela Bazovská-My name is Daniela Bazovská. I like being here. It’s not a problem to understand. I have been to England for one week. I like learning English. Yesterday we were in a forest and I found five mushrooms  (Moje meno je Daniela Bazovská. Páči sa mi tu. Nie je problém rozumieť. Bola som na týždeň v Anglicku. Rada sa učím po anglicky. Včera sme boli v lese a našla som 5 húb).

 

 

Zoja Klincková-My name is Zoja Klincková. I have found a lot friends here. Yesterday we had a barbecue. The food we have is very tasty. I have been here for 5 days and I will spend the rest of my holidays at home (Volám sa Zoja Klincková. Našla som si tu veľa kamarátok. Včera sme si opekali. Chutí mi tu. Som tu už 5 dní a zvyšok prázdnin strávim doma).

 

 

 

Gabriel Vagaday-My name is Gabriel Vagaday and I’m from Brezno. This is the first time I am in an English camp. My best friend’s name is Simon – he is a very good, intelligent and fast boy. I like being here and I like learning English  (Volám sa Gabriel Vagaday a som z Brezna. V anglickom tábore som prvýkrát. Môj najlepší kamarát je Šimon, pretože je dobrý, inteligentný a rýchly. Páči sa mi tu a rád sa učím po anglicky).

 

 

 Samuel Ľach-My name is Samuel Ľach and this is the third time I am here, because this camp is unique. In the others camps children speak Slovak and I like to speak English. May be I will be an interpreter. I came here with my friend, but I have found some new friends here. Most of all I liked the sponge war – each team had two water pockets and we had a fight using the pockets (Som Samuel Ľach a som tu po tretíkrát, pretože tento tábor je originálny. V iných táboroch deti hovoria po slovensky a ja rád hovorím po anglicky. Možno budem prekladateľ. Prišiel som sem s kamarátom, no už som si našiel aj nových. Najlepšia bola špongiová vojna. Každý tím mal dve vrecká vody a s nimi sme medzi sebou bojovali).

 

Tomáš Mojžiš-My name is Tomáš Mojžiš, I am from Brezno. This is the second time I’m here in the English camp. I have found some new friends here. We played football and today we were making weapons – spears and arrows. This camp is very good. We have four teachers, they are good. After I come home I’ll go to Hungary with my parents, there are many pools (Som Tomáš Mojžiš z Brezna. V tomto tábore som už druhýkrát. Našiel som si tu veľa kamarátov. Hrali sme futbal a dnes sme vyrábali zbrane – kopije a šípy. Tábor je fajn. Máme štyroch učiteľov, ktorí sú dobrí. Po tábore pôjdem s rodičmi do Maďarska, kde sú bazény).

 

Martin Paučo-My name is Martin Paučo and I have been learning English for 6 years. This camp is very good. It is the third time I am here. I came here alone, but I have found a lot of friends here. We wake up at 7.30 every day. Lately we were in Ľubietova and we played bowling there  (Moje meno je Martin Paučo a študujem angličtinu 6 rokov. Tento tábor je veľmi dobrý. Som tu už tretíkrát. Prišiel som sem sám, no našiel som si už veľa kamarátov. Každý deň vstávame o 7.30 hod. Minule sme boli v Ľubietovej a hrali sme tam bowling).