Poďakovania a spomienky

 

 

POĎAKOVANIA

   

 

Mgr. Miroslav BÁNIK z ValaskejĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, spolupracovníkom a ostatným, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť nášho milovaného manžela a otca

Mgr. Miroslava BÁNIKA z Valaskej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP, DH Valaská a DH Mostárenka.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

 

Mária ZAJAKOVÁ z Michalovej„Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši … Vždy budeme na teba spomínať.“

Dňa 1. októbra uplynulo tridsať rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, stará a prastará mama

Mária ZAJAKOVÁ z Michalovej.

S láskou a úctou spomína dcéra Ema s manželom, vnúčatá a pravnúčatá

 

  

Emília VEVERKOVÁ z PodbrezovejDňa 5. októbra sme si pripomenuli desiate výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá mama a stará mama

Emília VEVERKOVÁ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

 

 

Ján MALIČKÝ z Brezna„Tak letí ten čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky na teba vracajú sa zas.“

Dňa 17. októbra sme si pripomenuli desiate výročie, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ján MALIČKÝ z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina

 

   

 

Marta KAZÁROVÁ z Dolnej Lehoty„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.“

Dňa 17. októbra sme si pripomenuli smutné tretie výročie odvtedy, ako nás opustila naša drahá mama, stará a prastará mama

Marta KAZÁROVÁ z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou spomínajú  dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá

 

  

 

Ivan BABČAN z Hronca„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 18. októbra sme si pripomenuli trinásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý a prastarý otec

Ivan BABČAN z Hronca.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Katarína PEŤKOVÁ z Hronca„Pri tomto prvom výročí, slzy sa tisnú do očí…“

Dňa 26. októbra si pripomenieme  prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama

Katarína PEŤKOVÁ z Hronca.

S láskou a úctou spomíname

  

 

Pavol ZOHN z PodbrezovejDňa 26. októbra si pripomenieme desiate výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Pavol ZOHN z Podbrezovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, vnuci a ostatná rodina

 

 

 

Lýdia JAMRIŠKOVÁ z Podbrezovej – ŠtiavničkyDňa 26. októbra si pripomenieme dva roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama, sestra

Lýdia JAMRIŠKOVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami

 

 

 

Dušan UHRÍK z PodbrezovejDňa 27. októbra si pripomenieme štvrté smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel a otec

Dušan UHRÍK z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou na teba spomínajú manželka a synovia

 

 

Milan SRNKA z PodbrezovejDňa 29. októbra uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Milan SRNKA z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku s modlitbou.

S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

 

 

Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť.“

 Dňa 31. októbra uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou spomína manželka, synovia Jozef a Ľubomír s rodinami a  súrodenci