Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

 

     Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 ako zriaďovateľ, v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003“),

 

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 Logo SSOSH ŽP

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81, Podbrezová

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy),
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

 

Iné požiadavky:

 

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
 • práca s počítačom.

 

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):

 

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, email a telefonický kontakt,
 • doklady o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nie starší ako jeden mesiac) je potrebné zaslať najneskôr do 27. apríla 2018 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

 

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (emailom) alebo telefonicky.

 

Poznámka: okrem výpisu z registra trestov a súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ostatné doklady nemusia byť prekladané, pokiaľ sa výberového konania zúčastňuje ako uchádzač súčasný zamestnanec.