Seminár na tému: Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

Vymenili si informácie a získané skúsenosti

 

Program a odborná úroveň seminára aj vyše tridsať účastníkov potvrdili vysoký trend rozvoja spolupráce v tejto oblasti. Bola podaná informácia o dokončení budovania pilotného laboratória spracovania priemyselných odpadov ŽP Výskumno-vývojového centra (VVC) v Ústave recyklačných technológií (ÚRT) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Zároveň profesor Ing. Tomáš Havlík, DrSc., riaditeľ tohto ústavu, informoval o komplexnom budovaní laboratória spracovania priemyselných odpadov, o jeho výsledkoch, s cieľom snahy ústavu vybudovať národné centrum, centrálne laboratórium pre spracovanie priemyselných odpadov. Došlo k dohode obidvoch pracovísk, že sa aj Železiarne Podbrezová a ŽP VVC zúčastnia pri napĺňaní tohto zámeru na FMMR.

Z hľadiska odborných prezentácií výsledky svojej práce predložili pracovníci ŽP VVC v oblasti štatistického spracovania, zloženia, úletov z elektrickej oblúkovej pece (ďalej EOP) ŽP a.s., aj výsledky výskumu v oblasti aplikácie trosky z EOP, ako umelé hutné kamenivo. Na druhej strane, pracovníci ÚRT FMMR prezentovali podobne výsledky o hydrometalurgickom spracovaní úletov z EOP v Železiarňach Podbrezová. Naviac boli detailne prezentované otázky, ako možnosti hydrometalurgického spracovania trosky s obsahom chrómu, termodynamické modelovanie sekundárnych materiálov na báze olova a za veľmi významné sú pokladané analýzy odstraňovania kontaminantov z odpadových hmôt, vznikajúcich pri hydrometalurgickom spracovaní úletov.

Seminár na tému: Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

Seminár potvrdil veľmi dobrú spoluprácu, zároveň ukázal konkrétne výsledky, ktoré sú aplikovateľné v Železiarňach Podbrezová a.s. Zúčastnili sa ho všetci kompetentní pracovníci zo ŽP a.s., z oceliarne, z odboru riadenia kvality, pracovníci ŽP VVC a FMMR. Seminár poctil svojou osobnou účasťou aj výrobný riaditeľ, člen Predstavenstva ŽP a. s. Ing. Miloš Dekrét a časti rokovania sa zúčastnila aj dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

„V závere bola dohodnutá ďalšia spolupráca v oblasti výskumu a vývoja pre rok 2018 a za veľmi dôležité pokladáme prvé rokovania so zástupcami firiem, ktoré majú záujem o výsledné produkty hydrometalurgického spracovania úletoch z EOP na báze zinku. Ďakujem všetkým za účasť, za prípravu seminára, za dosiahnuté výsledky a verím, že úspešná spolupráca bude pokračovať v prospech rozvoja ŽP a. s. a riešenia environmentálnych otázok na Horehroní,“ zhodnotil úspešný seminár profesor Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ spoločnosti ŽP VVC.

„Výsledky svojej práce prezentovali pracovníci ŽP VVC v oblasti štatistického spracovania, zloženia, úletov z elektrickej oblúkovej pece (ďalej EOP) ŽP a.s., ako aj výsledky výskumu v oblasti aplikácie trosky z EOP, ako umelé hutné kamenivo.

 

Poloprevádzková linka hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece zo ŽP a.s.,
Poloprevádzková linka hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece zo ŽP a.s., ktorá sa nachádza na pôde spoločného Laboratória spracovania priemyselných odpadov (vzniklo v rámci spolupráce ŽP VVC, s.r.o. a Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE).