Rok 2017 aj účtovne uzavretý

 

Počas roka 2017 sa situácia na trhu s oceliarskymi výrobkami zlepšila v množstve zákaziek, aj vo výške predajných cien. V čase tvorby obchodného a finančného plánu pre rok 2017 to nevyzeralo tak optimisticky, ako to nakoniec dopadlo,  preto plánovaný výsledok hospodárenia v zmysle medzinárodných účtovných štandardov v hospodárskej činnosti bol strata 4 480 tisíc eur. V skutočnosti sme za rok 2017 v hospodárskej činnosti dosiahli zisk 2 970 tisíc eur. Uvedený zisk bol dosiahnutý pri predaji 285,5 tisíca ton našich výrobkov, čo je v porovnaní s plánom o takmer 34 tisíc ton viac.

Celkové tržby za výrobky dosiahli hodnotu  233 miliónov eur,  pričom plán bol  207 miliónov eur. Náklady na výrobnú spotrebu medziročne vzrástli o 18,5 milióna eur.

Výsledok hospodárenia vo finančnej činnosti bol zisk 2 101 tisíc eur, v dôsledku prijatých dividend od dcérskych spoločností.  Z celkového výsledku hospodárenia po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek vstupujúcich do daňového základu,  zaplatíme štátu daň z príjmov právnických osôb vo výške 224,7 tisíca eur.

Účtovná hodnota majetku spoločnosti je 269 miliónov eur. Je krytá na 74 percent  vlastnými zdrojmi. Podiel zásob na celkovom majetku je 15,9 percenta, podiel pohľadávok 17,3 percenta a úverová zadĺženosť je 11 percentná.

Správnosť, pravdivosť a vernosť vykázania výsledku hospodárenia, aj finančnej situácie spoločnosti ŽP a.s. k 31.decembru 2017 overila a potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.