Na jej pôsobnosť sme sa opýtali Ing. Jozefa Híľovského z energetiky

Kyslikáreň má za sebou prvé štvrťstoročie

 

Ako hodnotíte 25 ročnú existenciu kyslikárne?

-S výstavbou novej elektrooceliarne sa začala písať aj história novej kyslikárne.  Pôvodná nebola schopná dodávať potrebné množstvo kyslíka pre novú elektrickú oblúkovú pec, a tak bolo rozhodnuté o postavení novej. Do prevádzky bola uvedená 26. marca 1993. Nábeh novej kyslikárne bol veľkou skúškou aj pre zamestnancov tej pôvodnej. Súčasne s výstavbou novej technológie museli zvládnuť aj zaškoľovanie na obsluhu nového zariadenia, nábeh na výrobu v novej kyslikárni a zabezpečovať aj chod tej „starej“. Všetci vtedajší zamestnanci toto náročné obdobie zvládli a bola to pre nich „dobrá škola“ do budúcnosti. Zamestnanci boli odborne zdatní, čo potvrdzuje aj fakt, že počas celej doby prevádzky kyslikárne sa nevyskytli žiadne poruchy alebo havárie na technologickom zariadení, ktoré by významne narušili jej nepretržitú prevádzku a dodávku plynných produktov pre potreby výrobných prevádzkarní.

 

Aké významné modernizácie sa za tie roky uskutočnili?

-Prvým významným zásahom do technologického zariadenia kyslikárne bola generálna oprava nízkoteplotného deliaceho bloku v roku 2004. Časovo bola náročná, nakoľko bolo vykonané odperlitovanie deliaceho bloku, oprava poškodeného krytu bloku, oprava poškodených impulzných potrubí v hornej časti bloku, tlakové skúšky jednotlivých tlakových celkov a opätovné zaperlitovanie bloku.

Generálnej oprave predchádzalo navýšenie odparovacej kapacity vzduchových odparovačov na dodávku plynného kyslíka inštalovaním nových vzduchových odparovačov, čím sa navýšila odparná kapacita na 2000 metrov kubických za hodinu. Uvedené opatrenia zabezpečili dostatok technických plynov pre plnenie výrobných úloh jednotlivých prevádzkarní počas generálnej opravy kyslikárne. Do termínu generálnej opravy muselo byť vybudované aj stáčacie miesto pre autocisterny na zabezpečenie plynulého dovozu kvapalného kyslíka.

V roku 2007 sa zvýšili nároky na množstvo plynného kyslíka na elektrickej oblúkovej peci, v súvislosti s inštaláciou palivových horákov. Keďže kapacita nízkoteplotného bloku už bola nedostačujúca, v priestoroch kyslikárne boli inštalované tri zásobníky kvapalného kyslíka CRYOLOR s objemom každého 62 221 litrov a vybudovaná odparovacia stanica na dodávku potrebného množstva kyslíka pre elektrooceliareň. Zvýšená potreba kyslíka je odvtedy takto zabezpečovaná dovozom kvapalného kyslíka. Hlavným technologickým zariadením odparovacej stanice je vodný odparovač, ktorý využíva oteplenú vodu chladiaceho okruhu na splynenie potrebného množstva kvapalného kyslíka, a zároveň slúži aj ako chladič oteplenej chladiacej vody. Zároveň s navýšením kapacity skladovaného kvapalného kyslíka bol vybudovaný stacionárny systém monitorovania úniku kyslíka, ktorý zabezpečuje pomocou troch stacionárnych snímačov a vyhodnocovacej ústredne kontinuálny monitoring zvýšenej koncentrácie kyslíka v ovzduší. Varovný signál z tejto ústredne je vyvedený na závodný hasičský útvar, pult centrálnej ochrany a podnikový dispečing. Prostredníctvom tohto systému je možné predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií, spôsobených možným únikom kvapalného kyslíka.

V roku 2012 bol pôvodný vzduchový kompresor ČKD, ktorý bol morálne i fyzicky zastaralý, nahradený dvoma novými  skrutkovými kompresormi Atlas Copco. Jeden z týchto kompresorov má plynulú reguláciu otáčok, aj množstvo dodávaného vzduchu do rozvodnej siete, a umožňuje zabezpečiť vyrovnanú tlakovú úroveň stlačeného vzduchu, ktorá je základnou podmienkou pre optimálny chod deliaceho bloku kyslikárne. Zároveň s touto inštaláciou bola vybudovaná nová chladiaca veža  a zavedený program chemickej úpravy chladiacej vody.

V roku 2016 bola vykonaná druhá generálna oprava nízkoteplotného bloku. Najdôležitejšou činnosťou bola repasácia všetkých armatúr na deliacom bloku a kontrola vákua zásobníkov kvapalných produktov. Počas opravy bola vykonávaná aj údržba ostatnej technológie kyslikárne. Hlavným dodávateľom prác bola firma Kryoservis Dečín. Generálnu opravu sme zvládli za pätnásť pracovných dní.

V roku 2016 boli pôvodné chladiace jednotky chladiacej vody nahradené novými jednotkami výrobcu OSTROV. Dodávku a montáž zabezpečovala Valtech s.r.o Nitra.

V tomto roku plánujeme vykonať výmenu analyzátora obsahu uhľovodíkov v kvapalnom kyslíku, ktorý bol v činnosti od roku 2001 a v súčasnosti už nie sú dostupné náhradné dielce na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky.

 

Nízkoteplotný deliaci blok S1000/110. Foto: archív energetiky
Nízkoteplotný deliaci blok S1000/110. Foto: archív energetiky

 

Aké sú vaše vízie do budúcnosti?

-Posledné roky boli poznamenané odchodom väčšiny pôvodných zamestnancov do starobného dôchodku alebo na iné pracovné pozície v rámci ŽP a.s. V súčasnosti sa nám už podarilo ako-tak stabilizovať pracovný kolektív kyslikárne. Verím, že tento kolektív  je dobre pripravený na zvládnutie obsluhy, ale aj údržby zložitého  technologického zariadenia. Pravidelnou a systematickou údržbou musíme zabezpečiť bezporuchový chod celej kyslikárne a zabezpečovať dodávku potrebného množstva kyslíka a dusíka pre výrobné prevádzkarne, možno do doby, kedy túto energeticky náročnú technológiu nahradí efektívnejší spôsob výroby plynného kyslíka a dusíka.