Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor –  referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V marci boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Organizačné normy
D-01/2018

revízia 3, zmena 0

Koncepcia a stratégia kvality, environmentálneho manažérstva  a bezpečnosti práce ŽP a.s.
Smernica S-014/2017

revízia 1, zmena I

Manažérstvo rizík
Smernica S-271/2018

revízia 4, zmena 0

Organizačné normy, individuálne riadiace a informačné akty
Smernica S-400/2018

revízia 2, zmena 0

Predajňa ŽP a.s.
Smernica S-415/2015

revízia 1, zmena III

Systém vybavovania obchodného prípadu na vstupe
Smernica S-422/2018

revízia 2, zmena 0

Činnosť odboru riadenia a zabezpečenia kvality
Smernica S-461/2018

revízia 3, zmena 0

Činnosť znalcov ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 05/2018 Menovanie tímu pracovnej zdravotnej služby
Príkaz č. 04/2018 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia  v ŽP a.s.

 

Informačné  akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Oznámenie č. 04/2018 Oznámenie o zmene údajov

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm