Odborári sa stretli v Bielej medvedici

 

V hoteli Biela medvedica sa 23. marca stretli členovia ZO OZ KOVO pri ŽP a.s. na každoročnej konferencii. V úvode stretnutia privítal predseda závodného výboru Pavol Koštial hostí, ktorými boli zástupcovia zamestnávateľa a členovia Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ekonomický riaditeľ Marian Kurčík a personálna riaditeľka Mária Niklová.

Konferencie sa zúčastnilo 72, z celkového počtu 110 delegátov. Tí si najskôr vypočuli správu o činnosti ZO OZ KOVO za minulý rok, ktorú predniesol jej predseda. V skratke zosumarizoval vývoj udalostí, pričom podotkol, že Kolektívna zmluva je vždy výsledkom vyjednávania, a tie boli s vedením zamestnávateľa vždy korektné. Vyvrátil fámy, že počas jeho 9 ročného pôsobenia odbory nedokázali „vyrokovať“ žiadne mzdové navýšenie, čo podložil konkrétnym sumárom jednotlivých kalendárnych rokov a k nim priradil príslušné percentá navýšení miezd.  Ekonomický riaditeľ Marian Kurčík prítomných oboznámil s prognózami na rok 2017 z pohľadu výroby, odbytu, ale i v oblasti odmeňovania zamestnancov, oznámil rozhodnutie Predstavenstva ŽP a.s. o vyplatení mimoriadnej odmeny 70 eur v marcovej výplate a ubezpečil ich, že vedenie fabriky počíta aj v tomto roku s vyplatením dovolenkového, ako aj vianočného platu, na ktoré kumulujú každý mesiac prostriedky, aby boli aspoň v takej výške, ako v roku 2016. K otázke vyplácania miezd sa neskôr vrátila aj personálna riaditeľka Mária Niklová, nakoľko bolo množstvo pripomienok k diferenciačným príplatkom. Vysvetlila význam tejto mzdovej položky, ktorá nemôže byť menená pravidelne a rovnako u všetkých zamestnancov, lebo tomu priamo odporuje charakter príplatku. Ten slúži na ohodnotenie individuálnych schopností a iniciatívy zamestnanca podľa hodnotenia nadriadeného.

Všeobecné a platné pre všetkých sú tarifné triedy podľa profesie a percenta prémií. Potvrdila, že v súčasnosti, tak, ako aj v minulosti, sú tieto príplatky schvaľované a aktualizované podľa hodnotení a potrieb jednotlivých prevádzkarní a určite neplatí, že neboli menené niekoľko rokov. Polemiku vyvolal aj spôsob merania hlučnosti v prevádzkarňach, preto personálna riaditeľka vysvetlila spôsob vykonávania týchto meraní, kde je objektívnosť zabezpečená dodržiavaním postupu v súlade s legislatívou a za účasti nielen zástupcov zamestnávateľa, ale aj priamo nadriadeného orgánu – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydáva záväzné rozhodnutie zaradení do skupín rizík pre daný rok. Okruh otázok bol široký a zúčastnení z oboch strán sa zhodli na tom, že pre rýchle a efektívne riešenie akéhokoľvek podnetu je najpodstatnejšie, aby obsahoval všetky konkrétne informácie týkajúce sa konkrétneho miesta, popisu stavu a podávateľa podnetu. Pokiaľ sa vedeniu ŽP a.s. dostávajú najmä všeobecné informácie a problémy nie sú konkretizované detailne, potom je zložité zaujať stanovisko a záležitosť riešiť k spokojnosti zamestnancov. V tomto duchu, aj k otázkam, ktoré boli odovzdané písomne, sa vedenie vyjadrí a zašle odpoveď aj na ZV OZ KOVO. Podrobné informácie o priebehu konferencie vám poskytnú vami delegovaní zástupcovia.