Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Ondrejom ĎURIANČÍKOM z BrusnaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom

Ondrejom ĎURIANČÍKOM z Brusna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

… 

Júliusom ÚRADNÍKOM z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným druhom, bratom, ujom, krstným otcom a príbuzným

Júliusom ÚRADNÍKOM z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

SPOMIENKY

Mária KALICKÁ z Brezna.Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. marca uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará a prastará mama

Mária KALICKÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou 

… 

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 13. apríla si pripomenieme štvrté smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá mama a stará mama

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou

...

Milan HÔRČIK z JaseniaDňa 19. apríla uplynú dva roky odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným bratom, švagrom, strýkom a ujom

Milanom HÔRČIKOM z Jasenia.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť minulosť, ale môžeme pohladiť spomienky na teba.“

Dňa 19. apríla uplynie dvanásť rokov, ako nás  navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá s rodinami

Július KOŠTIAĽ z Brezna„Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, ale žiješ v srdciach, čo ťa milovali.“

Dňa 19. apríla si pripomenieme prvé výročie odvtedy, čo nás opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Július KOŠTIAĽ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a syn