*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Kedy sa stal zriaďovateľom SOUh BBSK?

 

V roku 1998 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Železiarne Podbrezová  a.s. uzatvorili zmluvu o dočasnom užívaní hnuteľného a nehnuteľného majetku Stredného odborného učilišťa hutníckeho pre potreby Železiarní Podbrezová a.s. V zmysle Zákona č. 416/2001 Z. z. sa od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom SOU hutníckeho Banskobystrický samosprávny kraj. Železiarne Podbrezová v snahe získať učilište späť, predložili: „Projekt transformácie SOU hutníckeho na Súkromné SOU hutnícke ŽP“ Predmetom rokovania zasadnutia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 7. februára roku 2003 bol aj uvedený projekt transformácie. Na tomto zasadnutí projekt schválený nebol, nakoľko bolo zo 45 hlasujúcich len 8 za, 23 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Napokon však projekt zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č.4

Kedy sa stal zriaďovateľom SOUh BBSK?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————