Šiesty ročník súťaže medzi zmenami – Valcovňa rúr

 

ŽP a.s. - Víťazná zmena B z teplej časti objektívom I. Kardhordovej
Víťazná zmena B z teplej časti objektívom I. Kardhordovej

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Ing. Adrian Mojžiš Priebeh súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr hodnotí Ing. Adrian Mojžiš, vedúci teplej časti trate:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

-Myslím si, že súťaž medzi zmenami už má nejakú tradíciu a históriu v jednotlivých prevádzkarňach a odboroch našej akciovej spoločnosti a dostala sa do života a povedomia jednotlivých kolektívov. Vo valcovni bezšvíkových rúr súťaž prebiehala podľa stanovených pravidiel, riadiacich dokumentov a hodnotiacich kritérií v štyroch strediskách – teplá časť, úpravňa, expedícia a LKR.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

-Minuloročnú súťaž medzi zmenami sme odštartovali s niektorými zmenenými hodnotiacimi kritériami, ktoré dokážeme presne vyhodnotiť a majú vplyv na celkové mesačné výsledky teplej časti. Konkrétne sa to týka kadencie trate, t.j.  počet vyvalcovaných lúp (polotovarov) za čistý pracovný čas. Do súťaže sme zaradili aj počet narezaných klátikov na píle Linsinger pre zabezpečenie pripravenosti vsádzky v dostatočnom predstihu. Uvedené kritéria majú jeden rok a myslím si, že boli zvolené správne.

V minulosti priebeh súťaže ovplyvnila zmena pracovného režimu. Bola to jediná zmena? 

-Zmena pracovného režimu ovplyvnila priebeh súťaže v roku 2015. V minulom roku sme pracovali v trojzmennom pracovnom režime v rôznych podobách, t.j. v päťdňovom a šesťdňovom režime. Pracovné zmeny a jednotlivé kolektívy už boli „zohraté“,  čo potvrdzujú dosiahnuté výsledky v roku 2016, kedy neboli žiadne výraznejšie rušivé elementy a udalosti.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2016?

-V minulom roku v teplej časti vyhrala zmena B,  pod vedením majstra – dispečera  Františka Medveďa. Paradoxom je, že tento pracovný kolektív už nie je v pôvodnom zložení. Z dôvodu priaznivej situácie v oblasti zákaziek sme v priebehu januára prešli na štvorzmenný nepretržitý pracovný režim. Pre zabezpečenie plánovaných a výrobných úloh sme museli zamestnancov z troch zmien prerozdeliť na štyri zmeny s cieľom vytvorenia štyroch funkčných zmien a voľné pracovné miesta postupne dopĺňame novými zamestnancami.

Čo pripravujete pre tento rok?

-Pre tento rok sme kritéria súťaže nemenili, pri pohľade na plánovaný ročný objem výroby nás čakajú náročné úlohy. Myslím si, že prechod na štyri zmeny sme zvládli za pochodu,  bez výraznejších problémov a prestojov. V nasledujúcom období je potrebné nových zamestnancov zapracovať do kolektívu, zaučiť na jednotlivé profesie tak, aby v letných mesiacoch mohol každý  čerpať dovolenku podľa svojich potrieb a želaní.