S Ing. Drahomírom ĎURČENKOM, finančným riaditeľom (logo Transmessa)

„Už dnes vidíme prínos v optimalizácii podnikových procesov a v zefektívnení riadenia.“

 

S Ing. Drahomírom ĎURČENKOM, finančným riaditeľom (logo Transmessa)
Ing. Drahomír ĎURČENKA

Logo TRANSMESA

 Ako ovplyvňuje situácia v oceliarskom priemysle španielskych výrobcov a aký bol uplynulý rok pre vašu spoločnosť ?

-Situácia v oceliarskom svete nebola v uplynulom roku priaznivá ani pre španielskych výrobcov, keď podľa údajov z World Steel Association dosiahla španielska produkcia ocele 13,6 mil. ton,  v porovnaní s 14,8 mil. ton v roku 2015. Pre štvrtého najväčšieho výrobcu v rámci krajín Európskej únie to znamená medziročný pokles o 8 percent. Spoločnosť Tubos Reunidos, ako španielsky líder vo výrobe bezšvíkových oceľových rúr, zverejnil  za minulý rok 29,9 percentný medziročný pokles tržieb na úroveň 194,9 mil. eur, zápornú hodnotu EBITDA 15,5 mil. a celkovú stratu vo výške 50,2 mil. eur.

Napriek zložitej situácii na trhu, keď prebytok výrobných kapacít vo svete výrazne presahuje dopyt, Transmesa,  vzhľadom na svoj trhový podiel, výrobkový sortiment s vysokou pridanou hodnotou, orientovaný prevažne na automobilový priemysel a hlavne vďaka dobrej práci obchodného úseku, získala v uplynulom roku dostatok zákaziek na realizáciu stanoveného výrobného plánu. Spolu s dcérskou spoločnosťou TAP  vyrobili 8 152 ton presných oceľových rúr a profilov, čo v porovnaní s úrovňou roku 2015, ovplyvnenou nábehom výroby v novej výrobnej prevádzke v Arenys de Mar, predstavuje 11 percentný medziročný nárast. V tejto situácii nás najviac trápil pokles predajných cien,  hlavne v sortimente štandardných výrobkov. K udržaniu potrebnej cenovej úrovne na splnenie finančného plánu nám okrem špeciálnych projektov dopomohla postupná zmena zákazníckeho portfólia,orientovaná na konečných spotrebiteľov. Napriek tomu, že celková fakturácia roku 2016 na úrovni 31,8 mil. eur predstavuje 3,7 percentný medziročný pokles, zvýšený podiel vlastných výrobkov na celkovom obrate prispel k zlepšeniu rentability tržieb a k dosiahnutiu konsolidovaného hospodárskeho výsledku,  po zdanení na úrovni

1 138 tis. eur.  Aj keď uplynulý rok nebol jednoduchý ani pre Transmesu a okrem vonkajších vplyvov sme sa museli vysporiadať  s problémami  pri zavádzaní nového vnútropodnikového informačného systému a úlohami v oblasti riadenia kvality, z pohľadu dosiahnutých výsledkov môžeme rok 2016 hodnotiť ako úspešný.

Transmesa - Vstupný dopravník do žíhacej pece.
Vstupný dopravník do žíhacej pece.

Odštartovali ste nový rok tou správnou nohou?

-Cieľom pre rok 2017 je ďalšie zvyšovanie produktivity vo výrobe a 5 percentný medziročný nárast tržieb. V prvých mesiacoch sa nám plánované úlohy podarilo splniť, keď obrat za prvý štvrťrok tohto roka dosiahol 9,3 mil. eur. Rovnako výsledok hospodárenia pred zdanením za prvé dva mesiace vo výške 287 tis. eur, znamená prekročenie finančného plánu.

Podobne ako ostatné obchodné spoločnosti skupiny, sme v Transmese v prvom kvartáli dosiahli nárast nových objednávok. Pozitívne správy v súvislosti so zvýšeným dopytom a rastom cien hutníckych výrobkov sa u nás reálne prejavili navýšením cien vstupných surovín – lupy  na prvý polrok 2017, predĺžením dodacích lehôt a vzhľadom na zvýšené objemy predaja prostredníctvom všetkých distribučných kanálov ŽP Group, ako aj čiastočným obmedzením požadovaných objemov tovaru na priamy predaj.  Z uvedených dôvodov je našou hlavnou úlohou v  nasledujúcom období vysporiadať sa s touto situáciou a zosúladiť nárast materiálových vstupov s realizačnými cenami našich finálnych výrobkov.

Čím žijete v týchto dňoch?

-Ako ekonóm musím spomenúť aktuálne prebiehajúci audit individuálnych účtovných závierok oboch španielskych spoločností.  Pri realizácii investičného plánu očakávame v apríli dodanie laserového skeneru  Microcam 4D. V rámci zvyšovania kvality našich výrobkov, spolupracovali zamestnanci oddelenia kvality s kanadskou spoločnosťou Novacam Technologies, Inc., na možnosti využitia tohto zariadenia na trojrozmerné meranie vnútorných rozmerov, drsnosti, ako aj  vnútorného drážkovania rúr a nástrojov. S cieľom zlepšenia servisu pre našich  amerických zákazníkov bola v apríli 2015 založená dcérska spoločnosť Transmesa USA, Inc.,  so sídlom v New Jersey. V tomto roku plánujeme rozšíriť činnosť  tejto spoločnosti na  finalizáciu výrobkov formou rovinného povrchového brúsenia rúr a profilov. Aktuálne prebieha výber vhodných výrobných priestorov s možnosťou vytvorenia skladu hotových výrobkov pre zlepšenie logistiky predaja na americkom trhu. Zariadenie vyrábané španielskou firmou GER Máquinas Herramienta S.L.,  bude dodané a inštalované do prenajatých výrobných priestorov v septembri.

Ako pokračujete v rozbehu nového informačného systému ABAS?

-Ako sme už informovali, vzhľadom na rozvoj v posledných rokoch, staré ERP nebolo schopné integrovať  všetky interné procesy a prepojenie na externých subdodávateľov. Po výbere najlepšej ponuky,  z hľadiska funkcionality systému, technickej podpory a ceny, bola v apríli 2015 zakúpená licencia na informačný systém ABAS. V nasledujúcich mesiacoch prebehla jeho postupná implementácia inštaláciou štandardnej verzie, analýzou a optimalizáciou jednotlivých procesov, školením, testovaním a migráciou dát.  Napriek tomu, že v tak krátkom čase nebolo možné zrealizovať všetky potrebné úpravy, sme v januári 2016 spustili nový informačný systém základných procesov,  nevyhnutných pre každodenné fungovanie spoločnosti, s obmedzenou funkcionalitou niektorých modulov. Cez počiatočné problémy sme v prvom polroku uplynulého roku urobili potrebné úpravy v oblasti obchodu, účtovníctva, financií a skladového hospodárstva. V druhom polroku vo výrobe a následne sme zrealizovali prepojenie systému na našich hlavných subdodávateľov v oblasti pozinkovania a delenia rúr. Aktuálne prebieha, v spolupráci s dodávateľom automatizovaného skladového systému FEHR so softvérovým vybavením od OTT Computer, úprava rozhrania oboch systémov, zameraná na vyššiu automatizáciu procesov skladového hospodárstva, expedície a celkové zlepšenie logistiky predaja . Vzhľadom na uvedené spustenie finalizácie výrobkov v USA, nás v priebehu tohto roku ešte čaká implementácia ERP ABAS v spoločnosti Transmesa USA, Inc. Aj keď celý proces  ešte nie je ukončený, už dnes vidíme prínos v optimalizácii podnikových procesov a v zefektívnení  riadenia, čo je jeden z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti každej spoločnosti.