Opýtali sme sa riaditeľov v ŽP GROUP

 

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?

2. Čo očakávate od nového roka?

 

Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.

 

Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET1. -Asi by som bol veľmi kritický a náročný, keby somLogo ŽP EKO Qelet práve skončený rok hodnotil inak, ako pozitívne. A ak aj áno, dovolím si to nechať na iný čas a iné miesto. Nech už sa ohliadnem za ktoroukoľvek významnou oblasťou, ktorou zvykneme kvalifikovať mieru úspešnosti dosiahnutých výsledkov, či už je to obchodná činnosť, personálna stabilizácia, technický rozvoj, regionálne rozširovanie alebo ekonomické ukazovatele, môžem s patričnou hrdosťou vysloviť poďakovanie a zároveň uznanie celému nášmu pracovnému kolektívu. Výsledky, ktoré sme dosiahli, a to nielen v spomínaných oblastiach, nám umožnili na prelome rokov spokojne a zaslúžene užiť pohodu sviatkov, oddýchnuť si a nabrať síl do ďalšieho obdobia. Ešte raz veľká vďaka všetkým našim zamestnancom, patrí im úprimné poďakovanie celého vedenia našej spoločnosti. Počul som ale už aj hlasy, ktoré do určitej miery devalvujú kladné výsledky minulého roka s odôvodnením, že sa darilo celému spektru podnikateľskej sféry a že zaznamenať výraznejšie úspechy nebolo až také ťažké. Je síce pravda, že pozitívne informácie o hospodárskych výsledkoch dostávame od väčšiny našich obchodných partnerov, na strane druhej mi nedá si nevybaviť, za akých okolností, a s akým nasadením sa nám podarilo tieto výsledky dosiahnuť. Hlavne rozbeh minulého roka bol dosť komplikovaný a nevyspytateľný, vďaka všeobecnému oživeniu ekonomiky však prišlo obdobie rastu, ktoré trvá dodnes. Je to celkom príjemné a povzbudzujúce konštatovanie na prahu obdobia, kedy si stanovujeme ročné stratégie a plány činnosti. Ibaže prvotný a jednostranný pohľad na vývoj v druhom polroku 2017 nás môže nie celkom triezvo a objektívne oprávňovať na stavanie neprimerane vysokých latiek pri určovaní cieľov na nastávajúce obdobie. Opäť nás čaká niekoľko zásadných faktorov a udalostí, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť finálne hodnotenie výsledkov fungovania našej spoločnosti takto o rok. Spomeniem len niektoré – plánované spustenie výroby novej automobilky, novela zákona o odpadoch, vývoj dopytu po hutníckych výrobkoch, či kondícia našich konkurentov na trhu.

2. -Je samozrejmé, že pri odhade dopadov týchto a ďalších faktorov na obchod s našou hlavnou komoditou, budeme preferovať optimistický, ale reálny pohľad na možné riziká, ktoré môžu ovplyvniť našu činnosť. Musíme si uvedomiť, že úspešnosť v našich podmienkach je veľmi krehká, nestabilná a ľahko ovplyvniteľná záležitosť. Udržiavať rovnováhu na tenkej hranici medzi modrými a červenými bilanciami hospodárenia nie je také samozrejmé, ako by sa mohlo zdať z obyčajného a povrchného nazretia na výsledky posledných období.  Prežívame síce obdobie relatívnej hojnosti a rozmachu, s ním však prichádza aj početnejšia konkurencia, menší trhový podiel a nižšie obchodné marže. Keď k tomu pridám sprísňovanie legislatívy, vyčerpanosť trhu práce alebo zdanlivo nepodstatnú, ale pre nás určujúcu nevyhovujúcu a poddimenzovanú cestnú infraštruktúru, je jasné, že úspech nie je až taký samozrejmý a priamočiary. Tak, ako pri každej podobnej príležitosti, aj teraz chcem zdôrazniť, že prvým predpokladom splnenia akýchkoľvek cieľov je spoľahlivá a zabehaná osádka. Som rád, že už niekoľko rokov po sebe môžem vysloviť spokojnosť s celým naším pracovným kolektívom. Som presvedčený o tom, že sme spoločnosť, ktorá poskytuje naším ľuďom stabilitu, istotu, patričné profesionálne naplnenie, zodpovedajúce ocenenie a perspektívu. Dovoľte mi preto všetkým vám, zamestnancom našej spoločnosti, aj vašim blízkym, zaželať predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastných a úspešných chvíľ v súkromí aj v práci, nech spoločne úspešne prekonáme všetky prekážky a zvládneme všetky problémy, ktoré pre nás pripraví tento rok. Moje poďakovania a želania patria aj našim kolegom v materskej spoločnosti, aj v ostatných spoločnostiach ŽP Group.

 

Profesor Ing. Ľudovít Parilák, CSc.

riaditeľ ŽP VVC, s.r.o.

 

Profesor Ing. Ľudovít Parilák, CSc. riaditeľ ŽP VVC, s.r.o.1. -Rok 2017 pokladáme za veľmi úspešný. Boli splnené všetky plánované výskumné a vývojové ciele, definované vo ôsmich výskumných úlohách ŽP VVC s.r.o.,  v štyroch projektoch APVV a v rámci európskeho projektu RFCS. Osobitne vyzdvihujem veľmi dobrú spoluprácu so všetkými prevádzkarňami ŽP a.s., centrálnou údržbou, odborom riadenia kvality, ktorých sa vybraní pracovníci priamo zúčastnili pri riešení našich výskumných úloh a v neposlednom rade pri riešení konkrétnych operatívnych úloh v prevádzkarňach.  Spomeniem riešenie  životnosti ponorných trubíc,  možnosti využitia trosky z EOP ako umelé hutné kamenivo z trosky, optimalizáciu ochladzovania valcov redukovne, implementáciu nových spekaných materiálov pre valce redukovne a na odvalcovacej stolici, Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.optimalizáciu technológie ťahania presných rúr a pod. V oblasti výskumu bol ukončený vývoj  materiálu a valcovania bimentalickej rúry a  výborné výsledky boli dosiahnuté vo vývoji novej kotlovej ocele typu 9CrNb. V obidvoch prípadoch pripravujeme ich patentovú ochranu. V oblasti valcovaných rúr bola pripravená metodika merania lupy počas valcovania v redukovni a sme pripravení na riešenie algoritmizácie procesu v prípravnom poradí, až po návrh tzv. virtuálneho pracoviska. V roku 2018 predpokladáme inštrumentalizáciu ťahovej redukovne s možnosťou priebežného merania teploty valcov redukovne a teploty lupy v priebehu valcovania. Všetky plánované práce vo valcovni rúr sú ojedinelé v celosvetovom meradle. V  oblasti ťahania presných rúr sme v spolupráci s MTF STU v Trnave vypracovali priemyselný vzor experimentálneho zariadenia pre modelovanie procesu ťahania presných rúr, pokračovali práce v spresňovaní a meraní technicko-technologických parametrov, ako je ťažná sila, rýchlosť  ťahania, snímanie teploty a pod. V teórii plastickej deformácie za studena sme v nadväznosti na dislokačnú teóriu pristúpili k analýze plastických deformácií na úrovni kryštalografických rovín v mriežke K8. Môžeme konštatovať,  že v oblasti modelovania a simulácie procesu sme dosiahli výsledky na svetovej úrovni a sme schopní popísať procesy všetkých technologických uzlov od odlievania ocele až po ťahanie presných rúr. Náš výskum a vývoj sme rozšírili aj pre potreby Žiaromatu Kalinovo a.s., v oblasti hutníckej keramiky a pre Transmesu v oblasti modelovania rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom. Prehĺbili sme spoluprácu s univerzitami, pričom v roku 2017 sme mali tri spoločné laboratóriá: na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, pracovisko Kontilab, pre oblasť  modelovania kryštalizácie pri plynulom odlievaní ocele. V Ústave recyklačných technológií FMMR TU v Košiciach bolo ukončené investičné budovanie spoločného laboratória na spracovanie priemyselných odpadov  – LSPO.  S radosťou konštatujeme, že v Ústave metalurgie FMMR TU v Košiciach bolo vybudované špičkové pracovisko SimConT- vodný model medzipanvy ŽP a.s.  Veľmi dobrá spolupráca  je s  FVT  TU v Košiciach, so sídlom  v Prešove, v oblasti tribológie a tribotechniky, s MTF STU v Bratislave, so sídlom v Trnave,  v oblasti ťahania presných rúr a v oblasti teórie aj experimentálnych metodík plastickej deformácie za studena. Otvorili sme spoluprácu s FMMI VŠB –TU Ostrava a s  Technickou univerzitou v Liberci. Vyzdvihujem aj prvé spoločné výskumné činnosti s AGH Krakow. Myslím, že v roku 2017 sme naplnili všetky ciele výskumu a vývoja, ktoré sú určené pre potreby ŽP a.s., pričom úroveň dosiahnutých výsledkov má  v mnohých prípadoch vysokú medzinárodnú úroveň. Ďakujem všetkým pracovníkom ŽP VVC s.r.o. za splnenie stanovených úloh a vedeniu ŽP a.s. za podporu a vytváranie veľmi dobrých pracovných podmienok.

2. -Chceme pokračovať v stanovených zámeroch výskumu a vývoja. Budeme hľadať aj finančné zdroje v rámci štrukturálnych fondov EÚ a výziev na podporu výskumu a vývoja, ale aj v rámci fondu RFCS a projektov APVV. Okrem materiálových a technologických inovácií začneme aktívne riešiť úlohy v oblasti riadenia procesov a logistiky v celom technologickom cykle výroby v ŽP a.s., až po on-line riadenie. V konečnom dôsledku chceme prispieť k zvyšovaniu produktivity práce, k znižovaniu prácnosti, k zvyšovaniu pridanej hodnoty výrobkov a tým k rastu efektivity výroby. To povedie k zlepšovaniu pracovných podmienok, k zvyšovaniu sociálnych istôt a konkurencieschopnosti ŽP a.s. Verím, že spoločným úsilím tieto ciele naplníme. V mene zamestnancov ŽP VVC s.r.o. želáme všetkým pracovníkom ŽP GROUP a spolupracujúcim organizácií v roku 2018 hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody.

 

Andrzej Romerowicz

generálny riaditeľ SLOVRUR Sp. z. o.o., Poľsko

 

Andrzej Romerowicz generálny riaditeľ SLOVRUR Sp. z. o.o., Poľsko

1. -Rok 2017 bol pre Slovrur špeciálnym rokom.Oslávili sme dvadsiate výročie svojej existencie.

Keď sa vrátime v retrospektíve späť, nemožno sa nepozrieť na celé obdobie našej činnosti, od samého začiatku, súvisiaceho so Železiarňami Podbrezová. Dvadsať rokov je dosť času, pre niektorých polovica života. Sú to dobré spomienky, zaznamenali sme rozvoj, spokojnosť a profesionálny úspech – spoločnosť, predstavenstvo, aj zamestnanci…
Rok 2017 bol opakom roku predchádzajúceho, keď sme museli drasticky znižovať ceny a usilovať sa o to, aby klient realizoval plánovaný predajný plán. Naopak, ako na horskej dráhe, v roku 2017 ceny pri neustálom dopyte stúpali. Nie je pre nás komfortné, keď sme museli od začiatku odmietať pravidelných klientov, ktorí sú s nami spriaznení od začiatku našej existencie, ohraničovať ich objednávky… Na druhej strane, určite túto situáciu vítame skôr, ako by to bolo opačne.Logo SLOVRUR

2. -Chceli by sme, aby rok 2018 priniesol určitý pokoj na trhu s oceľou. Nemali by sme však výhrady ani voči tomu, že by sme zažili opäť taký hektický rok, ako bol ten minulý. Prajem všetkým dobré zdravie, zvlášť pre nášho ťažko chorého kolegu, ktorému navyše želám, aby rýchlo vyzdravel a vrátil sa čoskoro medzi nás. Mám ešte jedno želanie. V roku 2018 sa uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale, ktorých sa zúčastní aj poľský národný tím. Želám si, aby víťazný pohár zostal najbližšie štyri roky u nás.