Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

Júliusom MACULOM z Brezna„Stíchlo srdce tvojej šľachetnej bytosti,

ktoré pre nás najdrahším pokladom bolo,

nás si tu zanechal v zármutku, bolesti,

len vďačná spomienka, otecko drahý,

na tvoju lásku ako drahokam zostala…“

Ďakujeme úprimne za prejavy sústrasti a za prejavenú spolupatričnosť všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom  a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť   s našim milovaným otcom, manželom a starým otcom

Júliusom MACULOM z Brezna.

Zvlášť ďakujeme jeho bývalým spolupracovníkom z chemického laboratória Železiarní Podbrezovej. Veľké ďakujem patrí aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, ktorá prispela k dôstojnej poslednej rozlúčke.

 

Manželka Alžbeta, dcéra Nataša, syn Peter a celá smútiaca rodina

 

Júliusom PAUČOM z Rohoznej„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy s nami. Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď našim anjelom, na zemi nás stráž.“

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom, známym a ostatným, ktorí sa 3. januára zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, ockom, starkým a prastarkým

Júliusom PAUČOM z Rohoznej. 

Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj DH ŽP a DH Brezno.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

Ľuboslava LEITNEROVÁ„Keby sa dal tak vrátiť čas,

otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas.

Zastavil sa život, keď teba už niet,

vždy ťa budeme ľúbiť

a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“

Dňa 20. januára sme si pripomenuli prvé smutné výročie od chvíle,

kedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra, matka, stará matka, priateľka a sestra,

Ľuboslava LEITNEROVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Vít CHLÁDEK Dňa 23. januára sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec, starý otec

Vít CHLÁDEK z Brezna.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

Ján LičkoDňa 30. januára si pripomenieme tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel a synovec,

Ján Ličko z Čierneho Balogu.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

Mária MAJERÍKOVÁPrvého februára uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama

Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

František ŠANTROCH„Sú ľudia, ktorí v živote znamenajú viac, než tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich“.

Dňa 2.februára si pripomenieme jedenáste výročie odvtedy ako nás opustil milovaný otec, starý a prastarý otec

František ŠANTROCH  z Valaskej 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

František KÚR„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám si nedoprial, srdce jeho zlaté bolo, každému len dobré prial. Stíchol dom, záhrada dvor, už nepočuť kroky tvoje v ňom.“

 

Dňa 2.februára sme si pripomenieme deviate výročie čo nás navždy odpustil milovaný manžel, otec, starý otec a švagor

František KÚR z Valaskej 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou

 

 

Alžbeta AUXTOVÁ„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach stále žiješ spomienkami“.

Dňa 8. februára uplynú smutné štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, stará mama a babka

Alžbeta AUXTOVÁ z Brezna. 

Kto ste ju poznali, venuje jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel, dcéra, vnučky a pravnučka.