Naše daňové povinnosti v januári 2018

 

Dokončenie z minulého čísla

 

Paragraf

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rovnako zákon č.582/2004 Z.z. ustanovuje aj kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, dm³ alebo jeden kilogram komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov. Rovnako je určená minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.

 

Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je uvedená v zákone.

Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru 2018 rôzne sadzby poplatku za liter, dm³, resp. kilogram odpadu, v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku, v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov odpadu.

Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku v rozpätí:

 • za jeden liter alebo dm³ najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura;
 • za jeden kilogram najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura;
 • za osobu a kalendárny deň najmenej 0,0066 eura a najviac  0,1095 eura.

 

Zásady platenia poplatku

 • občan má v obci trvalý pobyt
 • občan  má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu;
 • občan má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu (za podmienky, že nemá v tomto mieste zriadenú prevádzkareň, teda nevykonáva tu podnikateľskú činnosť) – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstevný zber.

 

Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku každá obec určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok ako nezdržiavanie sa na území obce viac ako 90 dní. Rovnako však musia byť uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ide najmä o prípady, keď je fyzická osoba:

 • v hmotnej núdzi;
 • staršia ako 62 rokov;
 • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
 • prevažne alebo úplne bezvládna osoba.

 

Daň za psa

Ďalej zákon č.582/2004 Z.z. ustanovuje podmienky stanovenia dane za psa. Každá obec si určuje sadzbu dane za psa samostatne vo všeobecne záväznom nariadení. Zdaňujeme psa staršieho ako 6 mesiacov.

Obec určuje sadzby daní podľa toho kde je pes chovaný, čiže môže byť rozdiel vo výške dane pri psovi chovanom v byte oproti psovi chovanom v rodinnom dome. Takto určená daň platí za každého ďalšieho psa chovaného na rovnakom mieste.

Ak už psa nemáme, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť obecnému úradu aby nám nevyrubil daň za psa na rok 2018.

Milí kolegovia,

každý január nového roka sa začínajú naše daňové alebo poplatkové povinnosti voči štátu, obci alebo národnej diaľničnej spoločnosti (diaľničná známka za rok 2017 je  platná do 31.januára 2018), poisťovniam atď.

 

Pri ich plnení želám nám všetkým pevné nervy a trpezlivosť pri ich vybavovaní. Nervozitou ničíme len svoje zdravie a to by bola škoda.