Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka

Absencie „versus“ racionálne využívanie pracovného času

 

Absencie zamestnancov v práci sú faktorom, ktorý priamo vplýva na plánovanie zmien, obsadenosť a samotné riadenie akéhokoľvek kolektívu. Ak je absencia v prevažnej miere plánovaná (dovolenky, ale aj krátkodobá neprítomnosť), je pre vedúceho zamestnanca jednoduchšie zabezpečiť plnenie výrobných úloh. Samozrejme, je potrebné rátať aj s chorobou a nepredvídanými udalosťami. Aj napriek tomu konštatujem, že v roku 2017 priemerne mesačne chýbalo v práci 188 zamestnancov (rok predtým 152) a v mesiaci si priemerne každý zamestnanec vyčerpal aspoň pol dňa „P- čko“.

Na druhej strane, napriek čiastočnej regulácii čerpania dovoleniek a pravidlu o zostatku na zamestnanca k 31. decembru bežného roka nie viac ako 10 dní, sme za rok 2017 zaznamenali, že až 777 z nich túto podmienku nedodržalo a zostatok ich dovolenky je 11 a viac dní.

Podmienky sú u nás, v porovnaní s inými firmami, veľmi ústretové. Nie všade je totiž bežné, že dovolenky v prevažnej miere ponechávajú na rozhodnutie zamestnanca, po dohode s vedúcim, bez obmedzenia celozávodnými dovolenkami a zároveň majú zamestnanci možnosť brať si dovolenku po dňoch (dokonca aj po hodinách!).

Fenoménom, ktorý je často zneužívaný, sú tzv. „P – čka“, jednorazové návštevy lekára. Mnohí naši zamestnanci majú zafixovaný počet 7 + 7, ten ktorý je hradený a ten žiaľ, pokladajú za „14 dní voľna navyše“. Pred pár rokmi sme sa snažili o reguláciu, hovorili sme s obvodnými lekármi na tému potvrdenia takejto časenky, ale napriek tomu je to veľmi zneužívané. Zaznamenali sme konkrétne prípady, keď sme pri prešetrovaní prípadu zistili, že zamestnanec na žiadnom vyšetrení nebol a potvrdenie si vybavil, napríklad u sestričky. Je ťažké takúto absenciu regulovať a dokazovať, pokiaľ samotní zamestnanci necítia potrebu zodpovednosti voči kolegom, ktorí ich musia nahrádzať v práci na „cezčas“.

Po zvážení všetkých vplyvov, pre rok 2018 Predstavenstvo ŽP a.s. schválilo mzdový predpis, ktorého podstatou je odmena pre zamestnancov, ktorí „krátkodobú“ neprítomnosť v práci nezneužívajú,(naposledy bol takýto predpis v platnosti v roku 2013 za podobných podmienok, len s nižšou odmenou).

Každému zamestnancovi, ktorý nebol v I. , resp. v II. polroku práceneschopný       (s výnimkou práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu a choroby z povolania) a súčasne nevyčerpal na vyšetrenie, resp. ošetrenie seba alebo sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení viac ako dva pracovné dni, t.j.  pätnásť hodín plateného voľna, bude  poskytnutá odmena vo výške 100 eur za každý polrok a pri dodržaní podmienky v obidvoch polrokoch, odmena ďalších 100 eur.

Zamestnancom so skráteným pracovným časom bude počet hodín plateného voľna (15 + 15 hod.) úmerne, podľa typu pracovného času, krátený.

Do 2 dní sa nezapočítava návšteva zdravotníckeho zariadenia v súvislosti  s darovaním krvi, preventívnymi lekárskymi prehliadkami zamestnancov, pokiaľ sú vykonávané v I. zmene a preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom.

Osobitne je riešená skupina zamestnancov, kde boli brané do úvahy faktory, ako:

–  znížená pracovná schopnosť (ZŤP a ZPS),

– starostlivosť o postihnuté nezaopatrené dieťa,

– osamelý rodič (matka alebo otec),

kde je po splnení podmienok uvedených v predpise, hranica posunutá na 22,5 hodiny v každom polroku.

Pripomínam, že nárok na odmenu vznikne zamestnancom iba v prípade, keď okrem dodržania podmienky žiadnej práceneschopnosti nevyčerpajú na ošetrovanie člena rodiny (OČR) viac ako 10 pracovných dní za polrok.

Predstavenstvo ŽP a.s. schválilo aj mzdový pokyn, ktorý už teraz upresňuje pravidlá pre poskytnutie vianočnej mzdy tak, aby mali zamestnanci možnosť výšku svojej vianočnej mzdy priebežne ovplyvniť svojim prístupom k práci a absenciám.

Podmienky sú aj v tomto prípade priamo závislé na čerpaní náhrad mzdy za vyšetrenia (seba alebo pri sprevádzaní rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení) a pre akceptáciu neprítomnosti kopírujú pravidlá prvého predpisu – t.j. 15 + 15 hodín (výnimky 22,5 + 22,5 hodín). Za každý ďalší deň – t.j. 7,5 hodiny takejto absencie, bude vianočná odmena krátená o 5 percent.

Je potrebné si uvedomiť, že táto odmena je benefit a nie samozrejmosť. Nevzniká na ňu nárok a preto predstavenstvo využilo svoje právo na stanovenie podmienok jej vyplatenia.

Chceme týmto spôsobom odmeniť zamestnancov, ktorí sa správajú zodpovedne a veríme, že to pozitívne ovplyvní výšku ich odmien. Nakoniec, prevaha – viac ako 60 percent zamestnancov, pracuje v nepretržitom režime a nebude mať problém si ošetrenie vybaviť mimo pracovného času, ostatní to síce budú mať zložitejšie, ale verím, že si to dokážu naplánovať, pokiaľ chcú mať odmenu vyplatenú. Málokedy totiž čítame celé znenie v Zákonníku práce, musím preto na záver pripomenúť, že ide o ošetrenie alebo vyšetrenie (prípadne sprevádzanie rodinného príslušníka), ktoré nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

„Podmienky sú u nás, v porovnaní s inými firmami, veľmi ústretové…