Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a generálny riaditeľ

„Konečný efekt závisí od každého“

 

 Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a generálny riaditeľVážení spolupracovníci,

odštartovali sme nový rok. Z dnešného pohľadu sa nám javí, že by mohol byť úspešný. Nasvedčuje tomu dostatok zákaziek, aj  ceny našich výrobkov sa vyvíjajú priaznivo. To všetko má vplyv na tvorbu kladného výsledku hospodárenia. Napriek tomu, aby sme naplnili obchodný a finančný plán, musíme si položiť otázku, čo sa u nás za ostatné roky zmenilo.

Vráťme sa k roku 2009. Po skončení finančnej krízy sme boli nútení vysporiadať sa s obrovskými problémami v zabezpečovaní zákaziek, v cenovej politike…, aj tak sme dokázali prežiť, aj tak sme dokázali udržať mzdy, dokázali sme vyplatiť ľuďom vianočné platy. V minulom roku došlo navyše k veľmi zaujímavému rastu miezd.

To všetko je známe. Zhoršila sa však pracovná disciplína. Nevyužívate všetci pracovný čas tak, ako by ste mali. Na mnohých pracoviskách dochádza k jeho skracovaniu. Niekde o pätnásť minút, inde o polhodinu. Mnohí si vytvorili akýsi zvláštny pracovný režim.

Naši personalisti neustále prijímajú nových a nových ľudí,aj keď mnohí odchádzajú, ešte stále máme relatívne dostatok zamestnancov, ale nepochybne sú aj rezervy.

Ak pripustíme, že nebudeme vyžadovať plné využitie pracovného času, nebudeme robiť 7,5 hodiny a nebudeme pristupovať k plneniu pracovných úloh s vedomím, že konečný efekt závisí od každého z nás, nebudeme úspešní.

Urobíme všetko pre to, aby sme vás presvedčili, že pracovný čas musí dodržiavať každý zamestnanec našej spoločnosti a zodpovednosť za to nesú nielen predáci, majstri, vedúci prevádzkarní, ale aj vy, navzájom medzi sebou.

Mám predstavu, že úlohy, ktoré nás čakajú pri plnení vytýčeného obchodného a finančného plánu na rok 2018, dosiahneme s konečným stavom zamestnancov o desať percent nižším.

Znamená to, že v priebehu nasledujúcich dní vydám pokyn na prehodnotenie pracovísk vo všetkých prevádzkarňach a útvaroch, so zámerom overiť si, že všade máme taký počet zamestnancov, aký potrebujeme, a že všetci  pristupujú k svojim povinnostiam tak, ako sa to od nich vyžaduje.

Máme dostatočné poznatky o chode jednotlivých zariadení vo všetkých výrobných prevádzkarňach,  máme presné prehľady o tom, ako prebieha pracovný proces v oceliarni, valcovni rúr, ťahárni rúr… Vieme o príčinách a charaktere prestojov.

Vieme aj o tom, keď niekto zapne mašinu o pätnásť minút neskôr, ako sa vyžaduje alebo ju vypne o dvanásť minút skôr. Uvedomujeme si, že ide o čistý stratený čas.

Žiadam vás, aby ste sa v tomto smere každý nad sebou zamyslel, aby sa nestávalo to, že polhodinu pred koncom pracovného času sú často až húfy ľudí, ktorí už preoblečení netrpezlivo čakajú na odchod zo zamestnania. Naopak, chceme dosiahnuť, aby ste pracovný čas, za ktorý ste platení, využívali v maximálnej miere, až potom môžeme právom očakávať, že bude naplnený mzdový rast, dokážeme zabezpečiť finančné prostriedky na dovolenkový, či vianočný plat.

A netýka sa to len robotníkov. Pracovný čas často zneužívajú aj ľudia zamestnaní v kanceláriách, ktorí sú „skrytí“, je ich ťažšie vidieť. Naše previerky smerované k zisteniu, či nemáme ľudí navyše, ľudí, ktorých platíme za čas, ktorí netvoria hodnoty pre spoločnosť, sa budú týkať všetkých.

Som presvedčený, že mi rozumiete a že ma v tom všetci podporíte. Ak si každý bude plniť svoje pracovné povinnosti, využívať čistý pracovný čas, za ktorý je platený, budú sa nám ľahšie plniť stanovené úlohy. Nebude mi ľúto žiadneho pracovníka, ktorý nedodržiava pracovnú a technologickú disciplínu a nebudem chcieť, aby bol našim zamestnancom.

Predstavenstvo a dozorná rada vytvára enormné úsilie na podporu sociálneho programu, ktorý je nesporne jedným z najsilnejších na Slovensku. Maximálne vám vychádzame v ústrety pri riešení často aj vašich osobných problémov. Vytvárame vám také pracovné podmienky, že prídete do roboty, viete čo máte robiť, máte pripravenú robotu… My od vás žiadame, aby ste naplno využili čas vyhradený pre prácu a domov odchádzali každý deň s pocitom, že ste odviedli kvalitnú prácu.

Mrzí ma, že sme ostatné dva, tri roky nevenovali tejto oblasti dostatočnú pozornosť. Opäť sa potvrdilo, že akonáhle povolíme v bazírovaní na dodržiavaní pracovnej a technologickej disciplíny, vznikajú problémy. Nebudem sa vracať k menovaniu tých vlaňajších. Verte, mnohé z nich boli zbytočné. Keby zamestnanci dávali pozor na pracovisku, keby si plnili povinnosti, keby mali otvorené oči, keby sledovali to, čo robia aj kolegovia, spolupracovníci, keby vedúci pracovníci viac kontrolovali robotníkov, aj technicko – hospodárskych pracovníkov, keby každý zodpovedný viac trval na tom, aby každý využíval pracovný čas tak, určite sa mnohé z nich nestanú. V tomto smere musia urobiť viac aj pracovníci zodpovední za bezpečnosť, ale aj ostatní, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na plnení úloh, ktoré sú základom na naplnenie obchodného a finančného plánu. To je totiž jediná cesta k nášmu úspechu.

My chceme byť úspešní, aj napriek tomu, že nám to sťažuje aj fakt, že štát je k výrobným fabrikám veľmi krutý. Zo strany politikov trend odoberať z fabrík čo najviac financií a deliť ich tým, ktorí netvoria hodnoty, stále pokračuje. V tejto krajine je iba jedna tretina ľudí, ktorí sú súčasťou výroby, služieb a poľnohospodárstva, ktorá napĺňa štátny rozpočet a táto tretina ľudí musí zarobiť na 5,5 milióna ľudí, t.j. dve tretiny. A preto si my musíme strážiť každé euro, každú hodinu, každú zákazku, ktorú máme tak, aby sme boli úspešní. A to sa dá len vtedy, keď si všetci budeme na svojich pozíciách plniť  pracovné úlohy. Verím, že mi rozumiete a že o jedenásť mesiacov budem môcť konštatovať, že ste ma pochopili a úlohy, ktoré sme mali stanovené pre rok 2018 sme splnili, že sme využili šancu udržať si pozície na európskych a svetových trhoch. Podbrezová je špičková svetová firma a nemôže sa správať inak. Prajem vám úspešný rok 2018.

 

„Ak si každý bude plniť svoje pracovné povinnosti, využívať čistý pracovný čas, za ktorý je platený, budú sa nám ľahšie plniť stanovené úlohy.