V tomto roku si pripomíname výročia

Polstoročie od začatia výstavby nového závodu

 

Ing. Anton Kolenička, podnikový riaditeľ Švermových železiarní poklepáva základný kameň výstavby nového závodu
Ing. Anton Kolenička, podnikový riaditeľ Švermových železiarní poklepáva základný kameň výstavby nového závodu

 

50 rokov

Dňa 28. júna 1968 bol slávnostne položený základný kameň výstavby ťahárne rúr 1., a tým aj celého areálu nového závodu v Piesku. Išlo o druhé položenie základného kameňa v histórii závodu, prvý základný kameň bol v údolí Hrona položený o 128 rokov skôr.

Na „hutnom“ dvore bola zrušená úzkorozchodná vlečka.

 

45 rokov 

V júli 1973 bola dokončená ťaháreň rúr.

V roku 1973 bola zrealizovaná prestavba závodného klubu. Práce sa naplno rozbehli ihneď po skončení výstavby ťahárne rúr.

Rok 1973 priniesol významne kroky pri príprave na druhú etapu výstavby nového závodu.

 

40 rokov 

Dňa 18. augusta 1978 bol schválený úvodný projekt stavby ZPO (zariadenia plynulého odlievania ocele), čomu predchádzali demolačné práce valcovne hrubých plechov. Výroba plechov bola ukončená po 110. rokoch, vzhľadom na zastarané technické vybavenie.  (Lauthovo trio dosahovalo maximálny hodinový výkon 16 ton, zatiaľ čo vítkovické štvorprúdové ZPO dosahovalo hodinový výkon viac ako 76 ton).

 

35 rokov 

Začiatkom roku 1983 začalo nové zariadenie pre plynulé odlievanie ocele plniť výrobné úlohy. Oceľ bola však dodávaná z dvoch oceliarní, ktoré už tak moderné neboli. To značne skomplikovalo výrobu, a tak bolo nutné zmodernizovať aj ostatné dve oceliarne. Vtedajšie generálne riaditeľstvo návrh prijalo s podmienkou, že  si prestavbu musí podnik financovať sám. Situáciu zachránil úspešný export  presných rúr do ZSSR, čo bola hlavná úloha Rúrového programu.

V roku 1983 začala výstavba zariadenia na likvidáciu exhalácií z elektrických oblúkových pecí, ktorá bola ukončená v roku 1985.

 

30 rokov 

V auguste 1988 začali stavebné práce na predĺženie odlievacej haly ZPO, ktorá tvorila dôležitú súčasť budúceho komplexu elektrooceliarne. Výstavba elektrooceliarne bola veľmi náročná, vzhľadom na presviedčanie nadriadených orgánov o technickej a ekonomickej nutnosti výstavby elektrooceliarne s najprogresívnejšími technologickými postupmi. Nasledovali mnohé rokovania, ktoré mali ale úspešný koniec a začalo sa s realizáciou výstavby.

Dňa 28. januára opustila valcovňu rúr miliónta tona rúr od jej spustenia do prevádzky.

 

25 rokov 

Dňa 24. februára 1993 sa uskutočnila prvá teplá skúška novej 60 tonovej elektrickej oblúkovej pece v oceliarni. Uskutočnila sa o osem mesiacov skôr, ako bola naplánovaná.  Do prevádzky bola uvedená nová elektrooceliareň (19.marca) a 26. marca nová kyslikáreň.

Novú elektrooceliareň a riešenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, ocenili v roku 1993 na kongrese OSN vo Francúzsku (kongres sa zaoberal metalurgiou a ekológiou). Prvýkrát sa podobného stretnutia zúčastnili aj predstavitelia Železiarní Podbrezová.

Obchodná spoločnosť PIPEX INTERNATIONAL v Bieli, vo Švajčiarsku, vznikla 7. októbra (sídlo mala v Miláne).

 

20 rokov

Dňa 15. Januára 1998 bola odliata miliónta tona ocele v UHP.

Na jar v roku začala výstavba športového a rekreačného strediska na Táľoch. Základným kameňom bolo vybudovanie lyžiarskeho strediska s novými zjazdovkami a umelým zasnežovaním.

V roku 1998 bola spustená prvá etapa prác budovania nového vstupného areálu v starom závode – rekonštrukcia historického mosta pri zvarovni rúr a prípravnými prácami pri budovaní novej hlavnej vrátnice pri múzeu.

Podľa požiadaviek zákazníka vo zvarovni rúr vyrobili nový rozmer rúry s priemerom 3 200 milimetrov, hrúbkou steny 12,5 milimetra a dĺžkou 9 metrov.

 

15 rokov   

V roku 2003 začala výstavba automatizovaného expedičného skladu rúr a 5.februára bola odovzdaná do užívania zrekonštruovaná regenerácia kyseliny chlorovodíkovej.

Dňa 21. marca bol schválený projekt transformácie štátneho Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Podbrezovej na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP. Už v septembri toho roku bolo slávnostné otvorenie nového školského roka 2003/2004.

V roku 2003 bol spustený  program objednávok jedál z kantín prostredníctvom internetu.

Od 4.februára začala nová prezentácia firmy a vznikla webová stránka www.zelpo.sk. Úspešnosť projektu potvrdilo 2.miesto v prvom ročníku súťaže „Podnikové médiá roka 2003“.

Rok 2003 bol úspešný na inovácie, čo potvrdzuje aj realizácia videokonferenčného systému. Videokonferencia  zlepšila komunikáciu s dcérskymi spoločnosťami v zahraničí, aj vzájomnú komunikáciu našich manažérov.

Od 31.marca bol sprístupnený web Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová.

Prevádzkareň oceliareň začala v roku 2003 vyrábať  nový formát kontinuálne odlievaného bloku – kvadrát 150 milimetrov.

V decembri 2013 vyrobili v prevádzkarni oceliareň kvadrát 280 milimetrov.

 

10 rokov 

Od januára 2008 bol do používania uvedený nový softvér FIS – finančný server. Aplikácia vznikla spoluprácou zamestnancov odboru riadenia daní a účtovníctva, odboru ekonomických informácií a rozborov a odboru financovania, so ŽP Informatika s.r.o.

Dňa 3. septembra bol do užívania daný objekt 34 nájomných bytov pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskej spoločnosti ŽP Tále a.s., nachádzajúci sa v Piesku. Priestory bývalého domova mládeže boli na nájomné byty zrekonštruované v priebehu roka.

 

Z archívnych podkladov HM ŽP