Zamestnanci navrhli ďalšie benefity

 

 Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov

 

V letných mesiacoch bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorým sme zisťovali váš názor o vytvorených pracovných podmienkach v Železiarňach Podbrezová a.s.  Z odpovedí tridsiatich štyroch zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že:

 

Najpozitívnejšie ste hodnotili úroveň bezpečnosti na pracovisku (74 percent), následne náplň práce (73 percent) a istotu stáleho zamestnania (63 percent). Viac ako polovica zamestnancov je spokojná aj s materiálnym a technickým vybavením svojho pracoviska (58 percent) a takmer polovica aj s medziľudskými vzťahmi na pracovisku (48 percent). Zistili sme, že ohľadom ponúkaných benefitov prevláda väčší počet odpovedí, ktoré vyjadrujú nerozhodnosť (39 percent) a nespokojnosť s nimi (22 percent). Podobne je to aj s možnosťou zvyšovania si kvalifikácie a s možnosťami pre pracovný postup. Najviac zamestnancov (58 percent) vyjadrilo nespokojnosť so mzdovým ohodnotením práce. Len 16 percent respondentov je so svojím finančným ohodnotením spokojných a 26 percent zaujalo k tejto otázke nerozhodný postoj.

 

Program Predstavenstva Železiarní Podbrezová  a.s. – v  oblasti starostlivosti o zamestnancov,  sa každý rok prehodnocuje a hľadajú sa nové benefity, ktoré by bolo možné poskytovať. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, ktoré z ponúkaných benefitov zo sociálneho fondu, a v akej miere,  sú pre vás atraktívne. Ukázalo sa, že medzi najdôležitejšie ste zaradili finančné formy odmeňovania. Uvedené benefity ste zoradili v nasledovnom poradí: vyplatenie ďalších miezd zamestnancom – dovolenková a vianočná mzda (90 percent z vás ich označilo ako dôležité), odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (89 percent), možnosť doplnkového dôchodkového sporenia (84 percent), vyššie odstupné (84 percent), vyššie odchodné do dôchodku (83 percent), zdravotná starostlivosť o zamestnancov – rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a pod. (78 percent), kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov (63 percent), ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy (61 percent), odmeny darcom krvi (58 percent), poskytovanie zliav na rôznom poistení – cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (53 percent). Za najmenej významné benefity ste určili možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu (len 36 percent) a možnosť návštevy kultúrnych (33 percent) či športových (21 percent) podujatí.

 

Mnohí z vás, ktorí ste sa do prieskumu zapojili, ste navrhli ďalšie možné benefity. Uviedli ste, že by ste uvítali za každé darovanie krvi vstup do wellness hotela Stupka alebo dvakrát do mesiaca tento vstup zdarma, rekondičné pobyty pre všetkých zamestnancov, príspevok na bývanie, vyplácanie zálohy, žrebovanie vstupeniek v Zelpo aréne a viackrát ste apelovali na zvyšovanie miezd všetkým zamestnancom.

 

Za všetky zaslané odpovede vám ďakujeme a ako sme sľúbili, jedného z vás odmeníme. Vyžrebovali sme  Patrika Cibuľu z prevádzkarne doprava, ktorý si môže vecnú cenu osobne vyzdvihnúť na personálnom odbore.