Spomienky

 

 SPOMIENKY

      

Milan ŠTEFÁNIK z Michalovej.Dňa 23. septembra si pripomíname druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel, otec a starý otec

Milan ŠTEFÁNIK z Michalovej.

S láskou a úctou spomíname

 

Ing. Ingrid DUNAJSKÁ  z Podbrezovej – Štiavničky.„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. Tvoj odchod veľmi všetkých bolí, ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“

Dňa 24. septembra uplynie šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, matka, dcéra, vnučka, sestra, nevesta a švagriná

Ing. Ingrid DUNAJSKÁ  z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S úctou a láskou spomíname

 

 

Július HELEBRANDT z Bystrej.„Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. Bez teba už žiť musíme, no v srdciach našich ťa stále nosíme.“

Dňa 24. septembra uplynie osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Július HELEBRANDT z Bystrej.

So smútkom v srdci spomínajú  manželka Blanka, synovia Roman, Peter a Michal s rodinami a vnúčatá

 

Július MEDVEĎ z Brezna.„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí sme ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali.“

So smútkom v srdci sme si 5. septembra pripomenuli nedožitých sedemdesiatpäť rokov a  28. septembra si pripomenieme dvadsiate piate výročie úmrtia nášho drahého manžela a otca

Júliusa MEDVEĎA z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S úctou a láskou v srdci spomína manželka a deti s rodinami

 

 

Juraj ENGLER z Podbrezovej.„Čas rýchlo plynie, ale spomienky zostávajú.“

Dňa 6. októbra si pripomenieme desiate výročie úmrtia manžela, otca, starého a prastarého otca

Juraja ENGLERA z Podbrezovej.

S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina