Šiesty ročník súťaže medzi zmenami – V ENERGETIKE

 

Ing.J.HíľovskýVo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Priebeh súťaže v energetike hodnotí Ing. Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode – tepláreň, údržba energetických rozvodov, rozvodov technických plynov, kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica, kompresorová stanica, rozvody pitnej a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa NZ:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku energetika nový závod v nezmenenej forme. Zapojení do nej sú zamestnanci teplárne (dvaja zamestnanci v každej zmene) a  údržby rozvodu zemného plynu  (jeden zamestnanec na zmenu). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazom v jednotlivých  hodnotiacich obdobiach môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.

 

Môžete konkretizovať kritériá pre vaše stredisko?

– Kritéria zostali rovnaké,  to znamená,  že v stredisku tepláreň NZ sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a  minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku.

Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu  sú  kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva  odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov,  kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť  a poriadok na pracovisku

 

Pribudli do súťaže nové prvky?

– Do  súťaže medzi zmenami sme nepridávali nové kritériá, nakoľko vzhľadom na charakter jednotlivých pracovných činnosti je ťažko stanoviť nejaké nové prvky, ktoré by bolo možné objektívne hodnotiť.

 

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2016?

– Celkovo by som za stredisko tepláreň vyzdvihol zmenu,  v ktorej pracoval Aleš Okša  a Zuzana Chládeková. V stredisku údržby rozvodu zemného plynu nový závod to bol Miroslav Caban.

 

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– Zatiaľ nemáme v pláne žiadne prekvapenia  v tejto oblasti.

Miroslav Caban a Aleš Okša
Zľava víťazi – Miroslav Caban a Aleš Okša objektívom I. Kardhordovej