ERASMUS+ je program, ktorý poskytuje granty na široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania

Opäť vycestujú za poznaním

 

Erasmus+

erasmus+Na konci mája sa v Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uskutočnilo záverečné stretnutie projektu ERASMUS + KA1 „Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami“, ktorý sme úspešne vypracovali a podali v školskom roku 2015/2016. Na stretnutí boli prezentované hlavné a čiastkové ciele projektu, dopad projektu na učiteľa, žiaka a samotnú školu, ciele a priebeh jednotlivých absolvovaných kurzov v Anglicku a Lotyšsku. V neposlednom rade odzneli konkrétne výstupy vo vyučovaní anglického a ruského jazyka.

ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v rokoch 2014 – 2020. Tento program dáva príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť nielen pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ale aj študentom a žiakom odbornej prípravy.

Hlavným cieľom nášho projektu a víziou školy je zlepšenie jazykových zručností učiteľov, aj žiakov, zmena prístupu k výučbe pomocou nových moderných a motivačných metód, snaha pochopiť cudziu kultúru a zároveň otvorenie sa školy smerom do zahraničia.

Absolvované kurzy v zahraničí nadmieru splnili všetky očakávania účastníčok a motivovali ich k ďalšej práci na nových projektoch. V školskom roku 2016/2017 bol podaný ďalší projekt KA1 s názvom „Otvorme sa svetu. My&Vy.“, ktorý bol v máji schválený. Tri pedagogičky našej školy opäť vycestujú v lete do zahraničia za vzdelaním. Vzhľadom na to, že dve z troch profilácií našej školy sú informatika a anglický jazyk, tak sme volili kurzy s názvom „Využitie IKT vo vyučovaní“ a „Oživenie britskej kultúry“. Tretím kurzom je „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné projekty v Európe“, ktorý nám umožní naplniť európsky plán rozvoja. Za veľké plus a pokrok považujeme aj možnosť zapojiť sa a vypracovať projekt pre žiakov KA2 „Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“,  spolu so zahraničnými školami v Poľsku, Lotyšsku, Litve a na Cypre. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný, a tým umožníme žiakom našej školy SG ŽP,  vycestovať do sveta za novými možnosťami.