*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Vráťme sa na začiatok – učnovské dielne v priestoroch dnešného domu športu

 

80 rokov organizovanej výroby

Pokrač. z minulého čísla

Od 1. januára 1951 bol v rámci delimitácie od Švermovych železiarní odčlenený závod Piesok spolu so všetkými zariadeniami súvisiacimi s učňovským dorastom. Zo strany novozriadeného podniku Strojárne Piesok nebola ochota vychovávať učňov v hutníckych profesiách, železiarne museli situáciu riešiť náhradnými spôsobmi v provizórnych podmienkach.

Učni boli ubytovaní v dome číslo 16 na Benešovej ulici, kde prebiehalo aj vyučovanie. V tomto období žiadny riadiaci orgán neveril, že železiarne prežijú, preto ani nepristúpili k rokovaniu o možnosti výstavby učňovského strediska. Švermovym železiarňam sa však podarilo vybudovať prvé zariadenie pre plynulé odlievanie ocele a vzápätí vybudovali elektrooceliareň, bola to akási záruka perspektív do budúcnosti. A tak sa začala opätovná príprava výstavby učňovského strediska. V decembri 1963 bola vypracovaná projektová štúdia na výstavbu učilištia pre 300 učňov. Vo februári 1964 bola vypracovaná ďalšia projektová úloha, ktorú Krajský národný výbor s pripomienkami schválil a 18. júna 1965 bol schválený aj úvodný projekt. Bolo navrhnuté učilište na kapacitu 400 učňov, so školou, internátom a dielňami a malo byť vybudované na ploche železničiarskej kolónie v rokoch 1966 – 1970. Táto stavba bola neskôr z plánu investičnej výstavby vyškrtnutá Ministerstvom ťažkého priemyslu (MŤP) a nakoľko medzitým boli aj Strojárne Piesok začlenené do MŤP, neskôr došlo k rokovaniu o tom, že od roku 1968 začalo zabezpečovať teoretickú výučbu pre podbrezovských učňov učilište v Piesku a praktickú výučbu si zabezpečovali v Podbrezovej sami. Bol to krok vpred a v Podbrezovej pristúpili k budovaniu učňovských dielní.

V marci roku 1969 bola vypracovaná projektová štúdia na výstavbu dielní s kapacitou pre 260 učňov v prvých dvoch ročníkoch. Pri schvaľovaní tejto stavby vyšlo Generálne riaditeľstvo hutníctva železa v Prahe v ústrety železiarňam, pretože do práve budovaných ťahární rúr bolo potrebné zabezpečiť  prísun mladých vyučencov. Pri výbere miesta bola podmienka, aby to bolo finančne čo najnenáročnejšie. Ako stavenisko bola vybratá záhrada pri bytovom dome č. 31 vedľa tenisových dvorcov (dnes Dom športu), pričom nové dielne boli prepojené spojovacou chodbou s bytovým domom, ktorý bol prerobený na šatne a kancelárie majstrov. Výstavba dielní sa začala 1. apríla 1970 a 1. septembra 1971 boli dielne dané do užívania.

Výstavbou učňovského strediska sa čiastočne vylepšila situácia vo výchove učňovského dorastu, ale pretrvával problém s ubytovaním učňov. Od roku 1971 prebiehali rokovania o špecializáciu výrobného programu železiarní v Podbrezovej, ktorých výsledkom bolo, že vláda ČSSR v roku 1974 určila Švermove železiarne ako výrobcu a exportéra presných rúr do ZSSR. Toto rozhodnutie si vyžiadalo  viacero stavieb veľkého rozsahu na špičkovej technologickej úrovni a vykonať štrukturálne zmeny v príprave a odbornosti pracovníkov. Keďže doposiaľ zaužívaný systém výchovy učňovského dorastu bol provizórnym riešením, prikročili železiarne opätovne k príprave výstavby stredného odborného učilišťa.

praktické vyučovanie 1987
Z praktickej výučby v bývalom stredisku praktického vyučovania v roku 1987. Majster odborného výcviku Ivan Kasza so žiakmi tretieho ročníka odboru mechanik silnoprúdových zariadení, zľava: R. Bruchánek, I. Bílly, J. Belko a M. Zvarík F: A. Nociarová

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 9

Kedy boli dané do užívania učnovské dielne v priestoroch dnešného domu športu?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

 

Nezabudnite uviesť kontakt.

———————————————————————————————————— 

 

Z podkladov Ing. J. Starkeho