Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Frantisek Blahut

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým spolupracovníkom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Františkom BLAHÚTOM z Valaskej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

SPOMIENKY

 

Klement Auxt

“Čas ako by sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá, len spomienka nám zostane, je v našich mysliach skrytá.”

Dňa 25. mája 2016 uplynuli tri roky od smrti nášho milovaného manžela, otca, starého a prastarého otca.

 Klementa  AUXTA  z Hronca.

S veľkou láskou a úctou budeme vždy spomínať

Vladimir Kasa

“Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom”.

Dňa 22. mája uplynulo pätnásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, brat

Ing. Vladimír KAŠA z Valaskej.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a smútiaca rodina

Otto Hauer

Dňa 17. júna si pripomenieme desiate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Otto HAUER z Valaskej.

Spomíname s úctou a láskou

 

Frantisek Pobis

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“

Dňa 20. júna si pripomenieme sedemnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

František PÔBIŠ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami

Maria Trnavska

 „Keď zomrie mama, slniečko zájde, v srdci nám ostane smútok a chlad. V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by jak mamka vedel mať rád.“ 

Dňa 24. júna si pripomenieme prvé smutné výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, starká a sestra

Mária TRNAVSKÁ z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry s rodinami, súrodenci a známi

Maria Reisova

„Tak, ako tíško žila, tak tíško nás opustila. Skromná vo svojom živote, ale veľká v láske a dobrote. Odišla si bez slov a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 27. júna si pripomenieme druhý rok, ako nás navždy opustila naša drahá mamka, stará mamka a prastará mamka

Mária REISOVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami