Predstavujeme vám

Vo valcovni bezšvíkových rúr je stabilizovaný pracovný kolektív

 

Ivan LučinskyDňom 1. júna 2017 bol do funkcie vedúceho valcovne bezšvíkových rúr menovaný Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, ktorého sme požiadali o rozhovor:

Od čias vášho nástupu do Železiarní Podbrezová uplynulo už dvadsaťšesť rokov. Bolo to vaše prvé zamestnanie? Prečo ste sa rozhodli pre Podbrezovú?

– Do podbrezovských železiarní som nastúpil hneď po ukončení vysokoškolského štúdia Technickej univerzity v Košiciach. Pracovať pre podbrezovské železiarne som sa rozhodol už na vysokej škole. Dôvodom boli moji rodičia, ktorí v železiarňach odpracovali celý život do dôchodku, ďalším dôvodom bolo pracovať v silnej a stabilnej spoločnosti, akou Železiarne Podbrezová a.s. boli,  a sú. Nastúpil som v júni 1991 ako zamestnanec údržby, kde som pracoval štyri mesiace v stredisku výroba náradia. Po absolvovaní základnej vojenskej služby som v roku 1992 začal pracovať ako robotník v teplej časti valcovne bezšvíkových rúr. Postupne som prešiel cez robotnícke profesie, predáka, majstra – dispečera, vedúceho teplej časti a vedúceho výroby tejto prevádzkarne. Vedúceho výroby som vykonával dvanásť rokov, od roku 2005 do 1. júna 2017, kedy som bol menovaný do funkcie vedúceho prevádzkarne valcovňa bezšvíkových  rúr.

Valcovňa bezšvíkových rúr je tridsaťosemročná prevádzkareň, v ktorej nastal  obrovský posun vpred. Ktorý považujete za najvýznamnejší  v ostatných rokoch?

   – Počas tridsaťosemročnej histórie prešla valcovňa rúr mnohými významnými zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciami technologických zariadení a riadiacich systémov. Vďaka realizácii týchto zmien sa dnes valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla svojou úrovňou radí medzi popredné valcovne vo svete. V prvých rokoch, po spustení výroby,  bol podiel rúr pre ďalšie spracovanie ťahaním až 70 percentný, zo zostávajúcich 30 percent realizácie tvoril export len 6 percent. Boli to hlavne bývalé socialistické štáty – Rusko a Čína. Zhruba desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do nových finalizačných zariadení, ako rovnanie rúr, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre zámorskú prepravu, geometrické balenie rúr do šesťhranu.

Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyúsťujú do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo zavedenie výroby rúr v tzv. malom programe, čo umožnilo rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 milimetrov. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie materiálových nákladov, zvýšenie rozmerovej presnosti a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu. Pre ďalšiu úsporu zemného plynu sa pristúpilo k zmene konštrukcie stropu karuselovej pece z klenby na rovný strop, čím sa znížil strop na 1 350 milimetrov od nisteje. Zároveň sa začala nahrádzať zastaraná tehlová výmurovka pece na modernú výmurovku, tvorenú žiarobetónovými prefabrikátmi.

Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja valcovaných rúr.

Rozvojové zámery valcovne rúr sa upriamujú na nové výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ako sú legované kotlové rúry, rúry pre automobilový priemysel. Tieto zámery vyúsťovali do ďalších investícií, z ktorých spomeniem:

– vybudovanie úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr,

– delenie vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER,

– programovo riadený sústruh na opracovanie kalibrov redukovne.

Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožňuje rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o 25 percent a rovnomernejší ohrev lúp.

Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity skladovania hotových rúr boli vybudované dva automatizované sklady, umožňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr s dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje podstatne skrátiť čas nakládky kamiónov. Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení, zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni. Technológovia valcovne rúr zásadne prerobili kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a prerobili sádzací plán nášho „štosbanku“, čím dochádza k optimalizácii toku tvárneného materiálu počas valcovania na tŕňovej tyči. Pretlačovacia stolica je  osadená stojanmi s tvrdokovovými valcami, ktorých životnosť mnohokrát prekračuje doteraz používané valce. Dosiahli sme to aj novým systémom renovácie trojice valcov na jednom stojanovom mieste. Veľmi dôležitá je zmena plánovania výrobných príkazov s prioritným postupným predlžovaním dĺžky lupy a nasadzovanie tŕňových tyčí podľa dĺžky zokujnenej vrstvy. Predváhu sa nám darí znižovať hlavne z dôvodu dôsledného dodržiavania rezania technologických odpadov na trati a redukovni. Výrazne tomu prispelo predĺženie tŕňových tyčí na 17,2 metra a skrátenia veľkosti vstupného kužeľa tŕňových tyčí.

V roku 2015 bol inštalovaný riadiaci systém redukovne – CARTA a v súčasnosti vykonávame optimalizáciu valcovacích parametrov hlavne modulu CEC, ktorý riadi dĺžku napechovaných koncov. V decembri 2015, po úspešnom nasadení nového zariadenia na chladenie valcov redukovne, je tu obdobie merania teploty valcov, optimalizácia trysiek a na základe nameraných výsledkov dochádza k postupnej optimalizácii parametrov chladenia na každom valcovacom stojane. Cieľom tejto úlohy je znížiť teplotu pece redukovne, pri zachovanej životnosti valcov a zlepšenej homogenity štruktúry valcovaného materiálu, v spolupráci so ŽP VVC.

Čím žijete v prevádzkarni v týchto dňoch? Plánujete robiť v jej chode nejaké zmeny?

-V súčasnosti je vo valcovni rúr stabilizovaný pracovný kolektív s vysokou úrovňou poznania problematiky výroby, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie stanovených výrobných úloh pri dodržiavaní vysokej kvality našich výrobkov.

Čo robíte, ak ste nie v práci?

– Pred nedávnom som si kúpil po dvadsiatich rokoch nový bicykel, snažím sa každú nedeľu podnikať výlety na bicykli do prírody, v zime rád lyžujem. Posledné roky sa venujem aj prácam okolo domu.