Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

 

Mariana PAVLÍKOVÁ z ValaskejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamou a starou mamou

Marianou PAVLÍKOVOU z Valaskej.

Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

Miroslav TAUCHÝN z Banskej BystriceĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starkým

Miroslavom TAUCHÝNOM z Banskej Bystrice.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

 

Ing. Anton Štulrajter z BreznaDňa 2. februára sme si pripomenuli prvé smutné výročie, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec a bývalý podnikový riaditeľ ŠZ

Ing. Anton Štulrajter z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomíname s úctou a láskou

 

 

Ing. Ladislav KOLLÁR z Brezna   Dňa 9. januára sme si pripomenuli smutné 15. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec a 18. januára jeho nedožité 85. narodeniny

Ing. Ladislav KOLLÁR z Brezna.             

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina

 

 

Barnabáš VARGA z Podbrezovej„Zlaté slnko za hory zašlo,

súmrak ticho padá do polí,

srdce Tvoje dobré,

večný pokoj našlo a viac Ťa už nič nebolí.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým,

nič už nie je také, ako bolo predtým.“

Dňa 28. januára 2018 uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Barnabáš VARGA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Juraj ARGAY z Brezna„Navždy prestali hviezdy pre teba svietiť, už navždy pre teba prestalo slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 2.februára sme si pripomenuli smutné dvadsiateštvrté výročie, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Juraj ARGAY z Brezna.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.

S láskou a úctou spomínajú manželka Viera a synovia Vieroslav a Miroslav

 

 

František MAKRAI z PodbrezovejDňa 3. februára uplynulo päť rokov, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným otcom a starým otcom

Františkom MAKRAIOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou na teba spomíname. Dcéra s rodinou

 

 

Ing. Jozef ANTAL z PodbrezovejDňa 8. februára sme si pripomenuli dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Ing. Jozef ANTAL z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami

 

 

Richard BUNDA z PodbrezovejDňa  10. februára uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný  manžel, otec a starý otec

Richard BUNDA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Iveta ŠVEJKOVSKÁ z HroncaDňa 13. februára si pripomenieme trinásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila drahá dcéra, mama, stará mama a sestra

Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.

S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Alicka