S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Plnenie výrobných úloh bolo rovnomerné

 

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

 Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu?

– Ako každý rok, náročné úlohy, ktoré sme si naplánovali, sa nám podarilo splniť. Zrealizovali sme výmenu plynovej turbíny kogeneračnej jednotky v teplárni nového závodu, opravili sme technologické časti rozvodne vysokého napätia výpočtového stredisko, vymenili sme dva kusy úsekových vypínačov 22 kilovoltov (kV) vzdušných liniek hydrocentrály (HC) Jasenie a HC Dubová. Počas decembrovej strednej opravy oceliarne sme vymenili na kompenzačnom zariadení 90 megavoltampér reaktačných (MVAr) vonkajší 22 kilovoltový vypínač filtra druhej harmonickej. Za splnenie uvedených úloh ďakujem všetkým zamestnancom energetiky a spolupracujúcim útvarom.

Rok 2017 sme začínali s relatívne tuhou zimou, v januári bola priemerná vonkajšia teplota zhruba 8 stupňov Celzia, v ďalších mesiacoch bola  zima miernejšia. Odrazilo sa to aj na  plnení plánu vlastnej výroby elektriny.  Plánované množstvo bolo splnené, v prvom štvrťroku sme vyrobili 15 690 megawathodín elektrickej energie, čo predstavovalo plnenie na 105,44 percenta.

Plnenie výrobných úloh  bolo rovnomerné, výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach i na kogeneračnej jednotke  zodpovedala plánu, potvrdil sa nám predpoklad, keď pri tvorbe plánu vychádzame z dlhodobých priemerov výroby za niekoľko rokov dozadu.

Napriek tomu, že december minulého roku bol trochu chladnejší, dôsledkom čoho poklesli prietoky vody vo vodných tokoch, výsledky vlastnej výroby elektriny v poslednom štvrťroku 2017 hodnotím ako veľmi dobré. Plánovaná výroba bola splnená na 112 percent. Splnili sme aj ročný plán výroby elektrickej energie.

 

Tohtoročná zima je dosť nevyspytateľná. Nemáte problémy s výrobou elektrickej energie?

   – Aj keď tohtoročná zima je netypická, trošku  nás potrápili ľady v zamrznutom Hrone z konca decembra. Po oteplení sa uvoľnili a takzvaný ľadochod v dvoch etapách tiekol dole Hronom. Včasným zásahom obsluhy na hati Lopej sme zabránili jej zaplaveniu ľadom, a tým  minimalizovali dopad na výrobu elektrickej energie v HC Dubová.

V zimnom období je plán výroby vo vodných elektrárňach nižší.  Súčasná situácia je vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach  iná. Mierne počasie a dostatok zrážok znamenajú zvýšenie výroby vlastnej elektrickej energie. V januári  sme vyrobili 2 518 988  kilowathodín (kWh), čo v porovnaní s plánom dlhodobého priemeru predstavuje plnenie na 167 percent. Neočakávane dobré výsledky sa v priebehu roka môžu zmierniť vplyvom klimatických zmien, sucha alebo naopak, pri dostatku zrážok by sme v malých vodných elektrárňach mohli dosiahnuť vyššiu celoročnú výrobu.

  

Čo vás čaká v novom roku?

   – Pravidelne v marci prichádzajú jarné vody a s nimi nárast výroby vo vodných elektrárňach podľa plánu. Veríme, že s rastúcimi teplotami sa naplnia vodné toky  a plánovanú výrobu v týchto zariadeniach splníme i prekročíme.

Naše energetické zariadenia, ktoré sú naviazané na výrobu ocele prevádzkarne oceliareň,  je potrebné po približne dvadsiatich piatich rokoch prevádzky riešiť. V súčasnosti už totiž zahraniční výrobcovia neposkytujú servis, resp. nedisponujú náhradnými dielcami.

V tomto roku budeme riešiť výkonové vypínače vonkajšej časti 22 kV kompenzácie  SVC 90 MVAr filtra tretej a štvrtej harmonickej, vnútorných výkonových vypínačov rozvodne 22 kV napájania oblúkových pecí oceliarne a regulátora jalového výkonu kompenzácie SVC 90 MVAr.  Rovnako aj v novom závode budeme riešiť automatický kompenzačný filter – časť regulátora a meniča impedancie.

Vzhľadom na plánovaný rozsah úloh je potrebné vyvinúť maximálne úsilie pre ich splnenie, popasovať sa s personálnym problémom kvality pracovnej sily, spoľahlivom zabezpečení všetkými energiami pre výrobné prevádzkarne a ostatné útvary.

Celému kolektívu zamestnancov energetiky, aj všetkým zamestnancom akciovej spoločnosti prajem pevné zdravie a rodinnú pohodu k úspešnému splneniu všetkých úloh.

 

„Včasným zásahom obsluhy na hati Lopej sme zabránili jej zaplaveniu ľadom, a tým  minimalizovali dopad na výrobu elektrickej energie v HC Dubová.