Jazykové okienko

 

Zdroj: Slovník slovenského pravopisu

Denne komunikujeme prostredníctvom elektronickej pošty a žiaľ, denne sa stretávame aj s prešľapmi voči pravopisu. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že aké sú dôležité interpunkčné znamienka vo vetách. Ak ich nepoužijeme správne, jednoliata veta nadobudne úplne iný význam.

V e-mailoch často používame oslovenie Vy, Váš/vy, váš

– Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa zámená Vy a Váš píšu s veľkým začiatočným písmenom iba v tom prípade, keď odosielate e-mail alebo list buď jednému konkrétnemu adresátovi, alebo skupine príjemcov (napríklad firme). Ak používate tieto zámená v reklamných a iných popisoch, oslovujete malým písmenom na začiatku – vy a váš.

Je častokrát správne?

– Ak chceme vyjadriť frekvenciu nejakého deja, vyjadríme sa veľakrát, často, mnohokrát. Je správne aj vyjadrenie častokrát? Staršie slovníky slovenského pravopisu síce pripúšťajú túto možnosť, ale jazykovedci dnes odporúčajú skôr ekvivalent často.

Jedná sa alebo ide o?

– V našom jazyku existuje zvratné sloveso jednať sa iba vo význame „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”. Môžete ho využiť v spojení jednať sa na trhu alebo napr. jednať sa s dodávateľom. Sloveso jednať je ešte stále zaužívané v takýchto spojeniach: jedná sa o problém, jedná sa o tento druh tovaru, čo nie je správne.

Spisovne by sme napísali: ide o problém, ide o tento druh tovaru. Ukážme si to na konkrétnych vetách.

Nesprávne: Jedná sa o slabú mieru konverzií, na ktorej treba pracovať. Jedná sa o druh tovaru, ktorý je veľmi špecifický.

Správne: Ide o slabú mieru konverzií, na ktorej treba pracovať. Ide o druh tovaru, ktorý je veľmi špecifický.