Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V marci boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-264/2020 revízia 3, zmena 0 Príprava a vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.
Smernica S-289/2020

revízia 2, zmena 0

Odovzdávanie a preberanie funkcií
Smernica S-411/2020

revízia 4, zmena 0

Konkurz a reštrukturalizácia
Smernica S-421/2020

revízia 2, zmena 0

Reklamačné konanie
Smernica S-426/2020

revízia 2, zmena 0

Činnosť vstupnej kontroly
Smernica S-439/2020

revízia 4, zmena 0

Technicko-technologická dokumentácia
Pokyn PO-159/2020

revízia 2, zmena 0

Tvorba, používanie, evidencia  a vyraďovanie tlačív v ŽP a.s.
Pokyn PO-191/2020

revízia 3, zmena 0

Externé audity kvality dodávateľov – zákaznícke audity
Pokyn PO-218/2020

revízia 3, zmena 0

Zamestnanecké výhody pre zamestnancov ŽP a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 09/2020 Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020
Príkaz č. 10/2020 Prevencia pred šírením nového koronavírusu COVID-19
Príkaz č. 11/2020 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia v ŽP a.s.
Opatrenie č. 02/2020 Systémy environmentálneho manažérstva a riadenia bezpečnosti práce na rok 2020 v ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm