Okrem výrubu drevín rieši oddelenie hospodárskej správy aj komunikáciu s novou upratovacou spoločnosťou Slovclean

Dňa 1. októbra 2021 vzniklo v Železiarňach Podbrezová (ŽP) nové oddelenie hospodárskej správy (HS), ktoré je organizačne zaradené pod odbor technického a investičného rozvoja. Jeho úlohou je správa a údržba všetkých budov patriacich pod ŽP a.s., zabezpečenie rôznych druhov opráv, sumarizácia revíznych správ s prípadným odstraňovaním nedostatkov zistených počas revízií a ďalšie. HS zabezpečuje aj … Čítať ďalej

Stredná oprava žíhacej pece č. 1

  Každý rok je v prevádzkarni ťaháreň rúr vypracovaný harmonogram stredných opráv zariadení, ktoré si z hľadiska dôležitosti vyžadujú zvýšenú pozornosť na ich technický stav. Ide hlavne o zariadenia, ktorých prevádzkyschopnosť v podstatnej miere ovplyvňuje chod a plnenie výrobných úloh prevádzkarne.     V pláne preventívnych, opakujúcich sa stredných opráv, sme v dňoch 28. februára … Čítať ďalej

Neoddeliteľné miesto žíhacích pecí

  V technologickom toku výroby presných rúr tvoria žíhacie pece jeden z podstatných a neodmysliteľných uzlov. Hlavne v období posledných mesiacov sa tepelné spracovanie ukazuje, vzhľadom k objemom výroby, ako  operácia, na ktorú je potrebné pozerať citlivo. Okrem presne ťahaných rúr nám náročnosť výroby zvyšujú aj valcované rúry vyrábané z nízko legovaných ocelí, ale tiež zákazky bežných akostí, u ktorých zákazník … Čítať ďalej