Stredná oprava žíhacej pece č. 1

 

Každý rok je v prevádzkarni ťaháreň rúr vypracovaný harmonogram stredných opráv zariadení, ktoré si z hľadiska dôležitosti vyžadujú zvýšenú pozornosť na ich technický stav. Ide hlavne o zariadenia, ktorých prevádzkyschopnosť v podstatnej miere ovplyvňuje chod a plnenie výrobných úloh prevádzkarne.

 

 

V pláne preventívnych, opakujúcich sa stredných opráv, sme v dňoch 28. februára až 9. marca mali naplánovanú opravu žíhacej pece č.1. Keďže ide o zariadenie, na ktorom v podstatnej miere tepelne spracúvame výmenníkové rúry v maximálne vyrobiteľných dĺžkach do 20 metrov, mnohokrát je zložité správne načasovanie termínu opravy. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Žíhaciu pec sme odstavili a začali ochladzovať 26. februára v druhej zmene, aby od rána 28. februára začala oprava. V priebehu strednej opravy bolo potrebné skontrolovať všetky dôležité časti pece od zavážacieho voza, teplej časti pece (stav žiaruvzdornej výmurovky, dopravných valcov a vykurovacích horákov), chladiacej časti (stav plášťov kanála, dopravných valcov) až po výstupný dopravník s priečnym vyhrňovaním. Neoddeliteľnou súčasťou kontroly pri každej strednej oprave sú aj periférne zariadenia, napríklad ventilátory odsávania ochrannej atmosféry a spalín, chladiace čerpadlá a podobne.

Aj pri tejto oprave bolo nutné vymeniť poškodené vykurovacie horáky, dopravné valce, obloženie zavážacieho voza, oprava zadného „hradítka“ a mnohých iných celkov pece. Pomocnú ruku nám podali aj pracovníci oceliarne pri oprave výmuroviek. Okrem štandardných prác, bola nutná oprava hlavného pohonu pece, ktorá zahrnula výmenu reťazí a prítlačných líšt pohonu, prečistenie ložiskových telies, výmenu tvaroviek dopravných valcov. Pracovníci energetiky vymieňali regulátor tlaku zemného plynu a upravovali potrubie zemného plynu na vstupe do pece.
V priebehu roku 2019 bola posudzovaná pracovníkmi technickej inšpekcie pre získanie certifikátu na splnenie základných požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle nariadenia vlády 436/2008 a 392/2006. Môžem konštatovať, že žíhacia pec č.1 po odstránení posledných pripomienok a nedostatkov počas opravy, uvedený certifikát v krátkej dobe získa.

Na samotnej strednej oprave sa podieľalo dvanásť pracovníkov externej firmy EKONEXT, osem pracovníkov centrálnej údržby prevádzkarne ťaháreň rúr, dvaja pracovníci energetiky a osem pracovníkov žíhacích pecí, ktorí sa podieľali hlavne na čistiacich a pomocných údržbárskych prácach.

Žíhaciu pec sa podarilo zapáliť 8. marca, čiže o jeden deň skôr oproti plánu. Za skrátenie opravy a dobre odvedenú prácu chcem všetkým podieľajúcim poďakovať.