Verím, že si čoskoro budeme môcť povedať: „Idem do práce,“ alebo „Idem do školy“

 

Od 13. marca, kedy bolo udelené mimoriadne riaditeľské voľno, sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová neučí. Na základe usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušilo vyučovanie v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Neskôr bolo vyučovanie prerušené až do odvolania.

Prostredníctvom portálu EduPage sú však všetkým žiakom zasielané od vyučujúcich zadania, pokyny a úlohy, ktoré sú následne aj hodnotené. Žiaci musia rešpektovať zverejnené pokyny a dodržiavať termíny plnenia úloh či testov. Priebežne preto musia sledovať komunikáciu a oznamy na stránke EduPage.

O viac informácii sme požiadali riaditeľku našej školy Ing. Miriam Pindiakovú:

Ako zatiaľ funguje „online vzdelávanie“?

– Zabezpečenie dištančnej formy vzdelávania vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy žiakov nie je jednoduché. Od septembra 2016 využívame v oboch organizačných zložkách elektronický školský systém EduPage, ktorý poskytuje množstvo funkcií a je integrovaný s rozvrhovým systémom. Okrem zadávania učiva, sledovania dochádzky, či prideľovania domácich úloh umožňuje aj e-learningové vzdelávanie. Túto formu vyučovania sme už síce využívali, no nie až v takej miere ako si to vyžaduje súčasná situácia. Preto bolo nesmierne dôležité zadefinovať jednotné pravidlá, vytvoriť taký model vzdelávania, ktorý zabezpečí rozvoj žiakov aj v tejto mimoriadnej situácii a ktorý bude rešpektovať ich aktuálne možnosti.

Aká je odozva žiakov a ako plnia svoje zadania?

– Po dvoch náročných, pre všetkých trochu netypických týždňoch vzdelávania, môžem s radosťou skonštatovať, že učitelia množstvom kreatívnych nápadov aj v priebehu tejto mimoriadnej situácie podporovali kritické myslenie, rozvoj čitateľskej a počítačovej gramotnosti žiakov. Naďalej podporujú ich tvorivosť i kreativitu. Žiaci pracovali zodpovedne a väčšina z nich sa v maximálnej miere snažila. Zo začiatku to poniektorí brali príliš na ľahkú váhu. Postupne však na základe hodnotenia a po upozorneniach od vyučujúcich, ktoré dostávali prostredníctvom správ nielen žiaci, ale aj rodičia, pochopili, že si neplnia školské povinnosti a všetko sa zmenilo.

Učitelia „zásobili“ žiakov množstvom študijných materiálov, zadaní projektov a testov, aby mohli čas, ktorý majú k dispozícii, naplno využiť na štúdium. Zároveň som ich poprosila, aby počas tohto mimoriadneho obdobia žiakov príliš nepreťažovali a s učivom nenapredovali prirýchlo, pretože nie všetky predmety sa dajú s pomocou rodičov pochopiť z poznámok, ale je k tomu potrebný aj výklad pedagóga.

Nielen žiakom, ale aj pedagógom chýba priamy kontakt. Mnohí žiaci nás však veľmi potešili svojimi kreatívnymi prácami a dokázali, že aj napriek tejto mimoriadnej situácii sa fantázii medze nekladú. A aj o tom, že si plnia svoje školské povinnosti zodpovedne. Verím, že si čoskoro budeme môcť povedať: „Idem do práce,“ alebo „Idem do školy.“

Aké kritéria sú nastavené pri hodnotení úloh a testov? Nemôžu pri nich žiaci napríklad skôr podvádzať ako v škole, keďže sú na internete a majú prístup k informáciám?

– Samotné kritériá hodnotenia a klasifikácie prospechu vyplývajú z platných školských poriadkov u žiakov oboch organizačných zložiek. Sú žiaci, ktorí k plneniu svojich povinností pristupujú zodpovedne, či už v škole, alebo aj počas tejto mimoriadnej situácie a žiaci, ktorí sa snažia ísť cestou najmenšieho odporu a využiť akúkoľvek „inú“ možnosť. Keďže pedagógovia svojich žiakov veľmi dobre poznajú, nie je pre nich ťažké odhaliť, kto si svoje povinnosti splnil zodpovedne a sám. To, že majú žiaci počas tejto krízovej situácie prístup na internet nie je na škodu. Sú totiž nútení využívať informačno-komunikačné technológie, okrem voľnočasových aktivít a zábavy, aj na vyhľadávanie a spracovanie informácií.

Ako sa pripravujú žiaci technických odborov, ktorí nemajú prístup do svojich dielní?

– Zabezpečiť praktické vyučovanie dištančnou formou nie je celkom reálne, preto sme sa v rámci vyučovania odborného výcviku rozhodli zamerať na upevňovanie teoretických vedomostí žiakov zo všetkých odborných predmetov, ktoré sú základom praktickej prípravy. Majstri odbornej výchovy zadávajú žiakom úlohy zamerané na tvorbu prezentácií, projektov, technologických postupov, prostredníctvom ktorých sa snažíme zvyšovať aj úroveň počítačových zručností a kompetencií žiakov.

Ako v súčasnosti vyzerá situácia s písomnou formou maturitných skúšok, ktorá bola predbežne preložená na koniec marca, respektíve začiatok apríla?

– Situácia v súvislosti s maturitnými skúškami je veľmi premenlivá. Prispôsobuje sa aktuálnej situácii a prijímaným opatreniam. Ak by ste mi položili otázku o celkovom priebehu maturitných skúšok, tak by som vám ju nevedela zodpovedať nielen ja, ale asi nikto. Opatreniami, ktoré prijalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 24. marca, sa v tomto školskom roku písomné maturity v riadnom a náhradnom termíne neuskutočnia. Z tohto rozhodnutia však vyplynula otázka, čo so žiakmi, ktorí v minulom školskom roku nesplnili z externej časti a písomných maturít podmienku úspešnosti a prihlásili sa na opravný termín v tomto školskom roku? Títo žiaci budú môcť vykonať opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2020.