Čo mám robiť, keď…?

 

Aj napriek tomu, že mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom bola vyhlásená 11. marca a núdzový stav 16. marca, ešte stále sa vyskytujú prípady, že ľudia prichádzajú z dovolenky v zahraničí, alebo sa z iného dôvodu ocitnú v situácii, že musia zostať doma a nevedia ako postupovať. Preto sme oslovili Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru personalistiky a miezd a požiadali sme ju o priblíženie danej problematiky na konkrétnych príkladoch.

Ak sa zamestnanec vrátil z dovolenky v zahraničí a je si vedomý, že by mal zostať doma v karanténe, aj keď nemá príznaky choroby, čo má robiť?

– Zamestnancovi, ktorý sa vrátil v období od 13. marca 2020 od 7 hodiny zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, sa v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu štrnásť dní, a to nezávisle od toho, či má alebo nemá príznaky ochorenia. Súčasne je takýto zamestnanec povinný oznámiť svoj návrat telefonicky alebo mailom svojmu ošetrujúcemu lekárovi a rovnako ošetrujúcemu lekárovi – pediatrovi – svojich detí. Ako všeobecný lekár, tak aj pediater, sú povinní zamestnancom a osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, vystaviť práceneschopnosť (PN) z dôvodu karantény pre COVID-19.
Postup pre zamestnanca je pritom nasledovný: na základe telefonického alebo mailového oznámenia všeobecný lekár vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu a zároveň požiada zamestnanca o telefónne číslo, ktoré zapíše na potvrdenie o dočasnej PN. Všetky potrebné doklady zašle pobočke Sociálnej poisťovne lekár, zamestnanec ostáva doma v izolácii. Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi potrebné doklady, preukazujúce nárok na PN zamestnanca. Zamestnanec je povinný v zmysle smernice S-233, bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci. Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo zamestnanca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a spíše s ním žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na zamestnanca, musí pobočku (telefonicky alebo e-mailom) kontaktovať zamestnanec sám a tá s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Sociálna poisťovňa v prípade žiadosti o výplatu nemocenskej dávky skúma, či zamestnanec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Ak je karanténa nariadená v zariadení, ktoré navštevuje dieťa zamestnanca?

– V prípade, že zamestnanec má dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb alebo školu a toto zariadenie alebo škola boli rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu, má rodič nárok na ošetrovné.
Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného tlačiva – žiadosť o ošetrovné za nasledovných podmienok:

a) Deti vo veku 10 rokov (max. 10 rokov + 364 dní):

sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke.
Zamestnanec je povinný v zmysle smernice S-233 (tzn. bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň) informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

b) Deti 11-ročné a viacročné:

v tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi.
Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni. Zamestnanec je povinný v zmysle vnútrofiremnej legislatívy – smernica S-233 (tzn. bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň) informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom. Tlačivo Žiadosť o ošetrovné je dvojstranné, na druhej strane zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov. Je dôležité správne uvádzať všetky kontakty zamestnanca – žiadateľa, predovšetkým telefónne číslo. V prípade, že zamestnanec pošle žiadosť elektronicky (e-mailom, na adresu: KoronaBB@socpoist.sk, banskabystrica@socpoist.sk), podpis nie je potrebný.

Ak sa zamestnanec rozhodne doručiť žiadosť osobne do pobočky Sociálnej poisťovne v Brezne, stačí ho vložiť do obálky a vhodiť do schránky, umiestnenej pred budovou Sociálnej poisťovne (pred vstupom), respektíve v rámci úradných hodín do schránky umiestnenej na vrátnici. V oboch prípadoch žiadosti o ošetrovné pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Môžete nám priblížiť, aké sú iné možnosti čerpania neprítomnosti v práci z dôvodu karantény?

– Je potrebné kontaktovať svojho nadriadeného a dohodnúť sa na iných formách, ako je práca z domu, čerpanie neplateného voľna, dovolenka, prípadne kombinácia.

Čo má zamestnanec robiť, ak manželka u iného zamestnávateľa dostala pokyn na karanténu z dôvodu, že jej kolega v práci s pozitívnou cestovateľskou anamnézou čaká na výsledky testov?

– Zostať doma do oznámenia výsledku testovania. Ak je výsledok pozitívny, kontaktuje manželku RÚVZ. Formu čerpania neprítomnosti si dohodne s nadriadeným.

Zamestnankyňa je nútená cestovať do práce autobusom, ale cíti sa tam ohrozená. Myslí si, že jej charakter práce je taký, že by mohla pracovať aj z domu. Čo je k tomu potrebné?

– Rozhodnúť o práci z domu je v kompetencii nadriadeného.

Ak je zamestnanec dlhodobo práceneschopný a ocitol sa v situácii, že si potrebuje vyzdvihnúť preukaz o trvaní dlhodobej PN pre zamestnávateľa od lekára. Ako má postupovať, keď návšteva lekára v týchto dňoch nie je odporúčaná?

– Preukaz o trvaní dlhodobej PN (tzv. prechodka) je pre Sociálnu poisťovňu nevyhnutný, na základe tohto dokladu vypláca dávky, pretože tlačivo potvrdzuje trvanie dávky k poslednému dňu v mesiaci. Pri PN vystavených v súvislosti s koronavírusom posiela „prechodku“ ošetrujúci lekár, zamestnanec nemá žiadne povinnosti. Ostatní zamestnanci-pacienti, ktorí sú na PN s diagnózami nesúvisiacimi s koronavírusom, posielajú „prechodky“ sami obvyklým postupom (doručia ich poštou alebo do schránky v pobočke).