Nové nákladné vozidlo bude v oceliarni zabezpečovať prepravu a výdaj motorovej nafty

Nové nákladné vozidlo bolo odovzdané prevádzkarni oceliareň v máji. Foto: Ľ. Marek

V Podbrezovane č. 24 z roku 2023 bola bližšie popísaná modernizácia a obnova vozového parku, strojov či manipulačných zariadení v rámci Železiarní Podbrezová. Vo viacerých prípadoch totiž pôvodné zariadenia doslúžili, a tak ich bolo nutné nahradiť novými. Podobne je tomu aj v aktuálnom roku, keď je potrebné obnovovať technologické a strojné zariadenia.

Z významnejších investičných akcií v tomto roku bol zrealizovaný nákup nového nákladného vozidla zabezpečujúceho prepravu a výdaj motorovej nafty. Uvedené vozidlo bolo odovzdané koncom mája prevádzkovateľovi, ktorým je prevádzkareň oceliareň. Nákladné vozidlo bude slúžiť potrebám oceliarne na prepravu a malovýdaj motorovej nafty UN, kód 1202, pre zabezpečenie dopĺňania nafty pre pracovné stroje.

Nákupu a dodaniu vozidla predchádzalo v priebehu roka 2023 získanie a následné porovnanie cenových ponúk od viacerých možných dodávateľov na základe dopytu s požadovanými parametrami a výbavou vozidla a nadstavby. Pre získanie najlepšej ponuky bolo celkovo oslovených až päť potenciálnych dodávateľov. Podrobne boli prehodnocované cenové ponuky, a to po technickej stránke, ako aj z obchodného hľadiska.

Okrem porovnania technických parametrov boli do úvahy vzaté aj obchodné podmienky – termín dodania (v čase výberu problematický, nakoľko sa pri niektorých dodávateľoch pohyboval aj v rozmedzí 11 až 12 mesiacov), ceny, záručné a platobné podmienky. Spomedzi ponúk bol vybratý dodávateľ kompletného vozidla – STS KOVO, s.r.o., Prešov. Uvedená spoločnosť je výrobcom nadstavieb. Nakoľko nedisponujú výrobou podvozkov, objednali ho od externého dodávateľa, aby bolo možné vozidlo dodať kompletné.

Základné parametre vozidla

Detail výdajnej časti. Foto: Ľ. MarekSamotné vozidlo sa skladá z dvoch hlavných častí, a to podvozku a nadstavby. Je postavené na podvozku IVECO 70C18H – D70C, nadstavba nesie označenie CAPK4 ADR.

Objem nádrže je 4 000 litrov a ide o jednokomorovú nádrž s dvojitým vlnolamom. Malovýdaj motorovej nafty je zabezpečený cez 9 metrov dlhú hadicu priemeru 25 milimetrov, ukončenú STOP pištoľou. Vozidlo má možnosť gravitačného výdaja a čerpadlo s výkonom 30 litrov za minútu. Je zaradené v hmotnostnej kategórii do 7 200 kilogramov, motor s objemom 3 litre má výkon 129 kilowattov. Obmedzovač rýchlosti je limitovaný na maximálnu rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.

Nakoľko ide o špeciálne nákladné vozidlo, čo je uvedené aj v Osvedčení o evidencii, pre jeho prevádzkovanie bolo potrebné zabezpečiť viacero povolení a dokumentov v zmysle platnej legislatívy pre uvedený druh vozidla.

Podvozok z Talianska, nadstavba zo Slovenska

Po výrobe podvozku značky IVECO v Taliansku a jeho dodaní na Slovensko bolo potrebné zo strany dodávateľa v prvom kroku zabezpečiť u externej spoločnosti jeho prestavbu v zmysle ADR – rozsah inšpekcie vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí. ADR vyplýva z normatívov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, a to Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí platnej od 1. januára 2023. Rozsah inšpekcie posudzovaného vozidla je stanovený na kontrolu dokumentácie odovzdanej s vozidlom, statickú kontrolu vozidla z hľadiska príslušných ustanovení Dohody ADR a kontrolu vybavenia vozidla.

Tieto vozidlá musia byť riadne označené, vybavené bezpečnostnými zariadeniami a ich posádka musí mať špeciálnu odbornú prípravu a výbavu na manipuláciu s nebezpečnými látkami.

Uvedená prestavba podvozku trvala približne mesiac. Dodávateľ súbežne zabezpečoval výrobu samotnej nadstavby. Po následnej kompletizácii vozidla bolo potrebné zabezpečiť ďalšie schvaľovacie úkony a dokumenty, napríklad Návrh osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí, Základný technický opis jednotlivo dokončovaného vozidla, vydaného Okresným úradom Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Osvedčenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. podľa smernice 2008/68/EC pre nesnímateľnú cisternu s kódom LGBF, Protokol o kontrole technického stavu – STK, Protokol o preberacej skúške merača z výroby – kalibrácia výdaja, Potvrdenie o periodickej prehliadke tachografu či vykonanie predpredajného servisu. Ako posledný dokument bolo Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky vydané Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí.

ADR je dôležitou súčasťou medzinárodnej prepravy a zabezpečuje, že nebezpečné látky sa prepravujú bezpečným a spoľahlivým spôsobom, minimalizujúc riziko nehôd a núdzových situácií. Týmto spôsobom chráni ľudské zdravie, životné prostredie a majetok.

Veríme, že nové nákladné vozidlo bude prevádzkarni oceliareň slúžiť v dobrej kondícii čo najdlhšie.