Na zasadnutí valného zhromaždenia zazneli aj informácie o aktuálnej situácii

Počas valného zhromaždenia v Dome kultúry Železiarne Podbrezová. Foto: M. Gončár

V Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa 24. júna uskutočnilo 32. riadne valné zhromaždenie (VZ) akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.). Prítomní  akcionári na ňom schválili všetky body programu. Okrem toho boli informovaní aj o aktuálnej situácii v ŽP a.s.

V úvode privítal akcionárov a oboznámil ich s programom Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.

„Cieľom stretnutia je najmä prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, schválenie návrhu rozdelenia výsledkov hospodárenia za rok 2023, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 a zmena stanov spoločnosti,“ povedal.

Keďže v sále bol dostatočný počet akcionárov, zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Menej zákaziek i nízke ceny

Vladimír Soták počas zasadnutia predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti ŽP a.s., stave jej majetku a finančnom hospodárení v minulom roku. Zdôraznil tiež, že súčasná situácia na európskom i svetovom trhu s oceľou je veľmi náročná, a preto aj naša spoločnosť musí prijímať potrebné opatrenia.

„Pokles priemyselnej výroby bol vlani citeľný, takže sme najmä v druhom polroku získavali menej zákaziek a vyrobili sme i menej ocele a rúr. Nepriaznivý stav sa preniesol aj do roku 2024, ktorý je pre nás zložitý. Objem zákaziek nie je dostatočný a ceny našich výrobkov výrazne klesli. Predpokladáme, že aktuálny rok ukončíme so stratou. Po úspešných rokoch pôjde o zmenu. Myslím si však, že aj aktuálnu situáciu zvládneme, pretože realizujeme potrebné opatrenia, aby sme vyšli z krízy poučení a posilnení,“ povedal V. Soták.

Nevyhnutné opatrenia

Generálny riaditeľ pripomenul, že napriek nepriaznivej situácii sa vedenie ŽP a.s. snažilo v minulom roku udržať zamestnanosť, hoci došlo k zmene pracovného režimu. Podľa neho sú však avizované opatrenia momentálne nevyhnutné. 

„Čakajú nás ťažké časy, preto prechádzame zo sedemdňového trojzmenného pracovného režimu na päťdňový trojzmenný. V súčasnosti, aj za mojej účasti, prehodnocujeme stavy zamestnancov v jednotlivých prevádzkarňach a útvaroch. Prednosť dostanú vzdelaní pracovníci a tí, ktorí ovládajú svoje profesie, prípadne sú viacprofesijní. Ak usúdime, že v danom úseku postačí menej zamestnancov, pristúpime k ich redukcii. Musíme nastaviť fabriku tak, aby sme prežili toto ťažké obdobie. Som však presvedčený, že sa situácia zmení a opäť prídu požiadavky na väčšie objemy našich výrobkov, ceny budú stúpať a naša spoločnosť začne znovu vykazovať dostatočný zisk.“

Vladimír Soták prítomným tiež pripomenul vysoké ceny za energie a plyn, ktoré boli charakteristické pre vlaňajší rok. Napriek tomu železiarne neustále dbali na svoj rozvoj, investovali nemalé prostriedky do zariadení, ale aj výskumu a vývoja.

„S našimi dcérskymi spoločnosťami budeme vyvíjať rovnakú činnosť, aby sme boli na trhu pozorní a snažili sa získať čo najviac zákaziek. Nepôjde o jednoduchú úlohu, ale ja verím, že sa nám to podarí. Aj v budúcnosti budeme ťažiť z toho, že sme flexibilní a máme široký sortiment výrobkov. Zároveň dokážeme vyrábať rúry aj v menších množstvách,“ doplnil generálny riaditeľ a v závere dodal: „Jeden-dva zlé roky ešte nič neznamenajú. Na toto obdobie sme pripravení. Dôležité je, že vo vedení vieme, čo máme ďalej robiť, aby sme boli úspešní.“

Správa dozornej rady

Súčasťou 32. riadneho valného zhromaždenia bola aj správa Dozornej rady ŽP a.s. Ján Banas, jej predseda, povedal: „Dozorná rada na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti konštatuje, že podnikateľská činnosť v ŽP a.s. bola v roku 2023 uskutočnená v súlade s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami VZ. Dozorná rada oceňuje vysoké pracovné nasadenie predstavenstva pri riešení problémov s infláciou, vysokými cenami energií a nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Vďaka dobrému nastaveniu riadenia procesov, manažmentu rizík a rýchlych reakcií na neustále sa meniace podmienky, dosiahla spoločnosť ŽP a.s. vynikajúce výsledky v porovnaní s inými podobnými firmami.“

Ján Banas následne odporučil VZ schváliť stanovené body programu, čo aj bolo prítomnými akcionármi uskutočnené.

Martin Jakubík, predseda VZ, v závere zhodnotil stretnutie, poďakoval prítomným a skonštatoval, že program zasadnutia bol splnený.