Poďme učiť inak

Róbert Krause s dcérou a učiteľkami zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno. Foto: ZŠ s MŠ P2

Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno je od júla 2023 zapojená do projektu s názvom Poďme učiť inak. Projekt uspel vo výberovom konaní na rok 2023 ako krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+.

Jeho primárnym cieľom je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried. V rámci projektu sa traja učitelia zúčastnili kurzov zameraných na získavanie poznatkov a zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa.

Hlavnú časť kurzu viedol neuropsychológ PhDr. Róbert Krause, PhD., MBA. Počas tohto školského roka zúčastnení učitelia zaraďujú aktivity z tohto projektu prevažne na vyučovaní cudzích jazykov. Medzi  niektoré z cieľov používaných aktivít patria posilnenie vedomia nevyhnutnosti aktívne počúvať iných ľudí, dať druhému priestor a čas vyjadriť sa, naučiť sa akceptovať rôzne uhly pohľadu v ľudskej spoločnosti, byť vďačný a pozorovať bez posudzovania.

Zaradiť do programu Erasmus+ čo najviac učiteľov a následne žiakov zostáva víziou našej školy v blízkej budúcnosti.