Súťaž medzi zmenami v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

O víťazoch rozhodli len malé detaily

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás informovala Mária Dekrétová, referentka reklamačného oddelenia.

Víťazná zmena „B“ v mechanickej skúšobni. Foto: T. KubejAko pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Súťaž aj v minulom roku prebiehala medzi oddeleniami chemického laboratória, mechanickej skúšobne a oddelením defektoskopie podľa stanovených pravidiel a ich pracovnej náplne.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Nové hodnotiace prvky nám nepribudli, preto i naďalej vedúci oddelení zodpovedne kontrolujú a vyhodnocujú súčasné kritériá. Medzi nimi sú zaradené overené hodnotenia dodržiavania technologických a kalibračných postupov, pracovnej disciplíny, bezpečnosti práce a spokojnosť s výsledkami práce.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– V oddelení chemického laboratória sa prioritne kladie dôraz na včasnosť a presnosť vykonaných chemických analýz tavieb pre oceliareň. Ďalšou úlohou je kontrolná kusová analýza jednotlivých výrobkov z výrobných prevádzkarní valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr. V oddelení mechanickej skúšobne sa priebežne vyhodnocujú mechanické vlastnosti výrobkov. Prihliada sa na kvalitu a presnosť stanovení skúšky ťahom, skúšky tvrdosti, skúšky rázom v ohybe a technologických skúšok. V oddelení defektoskopie má najväčší vplyv na priebeh súťaže kvalitné vykonávanie nedeštruktívnych skúšok metódou vírivých prúdov a ultrazvuku v prevádzkarňach valcovne bezšvíkových rúr a ťahárne rúr podľa platných medzinárodných noriem, pričom zamestnanci musia spĺňať podmienky odbornej kvalifikácie.

Víťazná zmena „C“ v chemickom laboratóriu. Foto: T. KubejPredstavte nám víťazné kolektívy za rok 2023.

– V mechanickej skúšobni zvíťazila zmena „B“, v chemickom laboratóriu zmena „C“ a v oddelení defektoskopie zmena „C“.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Rozhodli len malé detaily, preto určiť víťaznú zmenu nebolo jednoduché. Všetci zamestnanci sa snažili vykonávať prácu odborne a ochotne, za čo im chcem pri tejto príležitosti poďakovať.