Okrem výrubu drevín rieši oddelenie hospodárskej správy aj komunikáciu s novou upratovacou spoločnosťou Slovclean

Na lipe pred vstupom do hradu Ľupča bola na báze kmeňa lokalizovaná nebezpečná drevokazná huba uhliarik pálený. Následná akustická tomografia skonštatovala masívne poškodenie koreňového systému, s vysokým rizikom vylomenia kmeňa. Kvôli ohrozenej stabilite a zlému zdravotnému stavu dreviny sa realizoval jej riadený výrub.

Dňa 1. októbra 2021 vzniklo v Železiarňach Podbrezová (ŽP) nové oddelenie hospodárskej správy (HS), ktoré je organizačne zaradené pod odbor technického a investičného rozvoja. Jeho úlohou je správa a údržba všetkých budov patriacich pod ŽP a.s., zabezpečenie rôznych druhov opráv, sumarizácia revíznych správ s prípadným odstraňovaním nedostatkov zistených počas revízií a ďalšie.

HS zabezpečuje aj iné činnosti, napríklad správu ubytovacích zariadení – evidenciu nájomných bytov, evidenciu a uzatváranie zmlúv, fakturácie nájomného za byty, komunikáciu s nájomníkmi, vyúčtovanie služieb spojených s nájmom bytov, ich odovzdávanie a preberanie, riešenie problémov a sťažností nájomcov a iné. Do náplne práce novovzniknutého oddelenia patrí aj starostlivosť o hrad Ľupča a Dom kultúry ŽP a.s.

K širokému spektru úloh sa zaraďuje i zazimovanie kúpaliska v Podbrezovej a pravidelná údržba či vyčistenie koryta potoka pretekajúceho jeho areálom. Na základe vydaných rozhodnutí realizuje HS i výrub, prípadne orezávanie stromov a drevných porastov, a to len počas vegetatívneho pokoja.
Koncom roka bol HS zabezpečovaný výrub dvanástich stromov, ktoré boli nebezpečné a ohrozovali zdravie či majetok. Konkrétne ide o porasty v časti „Remíza“, pri budove ŽP Informatika, pri Dome kultúry ŽP a v areáli letného kúpaliska v Podbrezovej. Jeden strom bol spílený aj pri altánku pred vstupom do hradu Ľupča. Výrubu drevín predchádza veľmi podrobná analýza ich stavu, kontrola priemeru, výšky, náklonu, vzdialenosti od susedných stromov, odhaduje sa vek, miera poškodenia škodcami, vysušenie drevnej hmoty a ďalšie faktory. Tiež je potrebné zhodnotiť lokalitu stromu, vzhľadom na možné ohrozenie osôb, prípadne majetku.

Pred samotným výrubom je nutné presne stanoviť rozsah a postup prác, určiť prípadné opatrenia na zníženie možného ohrozenia osôb či poškodenia majetku.
Po realizácii výrubu musia pracovníci stromy popíliť na požadované dĺžky pre zabezpečenie ich prevozu, naložiť na dopravný prostriedok, porezať haluzinu do vopred pristavených veľkokapacitných kontajnerov, následne odviezť a vyčistiť miesta výrezu.

Spoločnosť 2 PK s upratovaním skončila

Nejde však o jedinú novinku. V súčasnosti prechádzajú upratovacie služby pod správu novej spoločnosti. Každý zamestnanec prichádza denne do čistého pracovného prostredia, pričom si možno ani neuvedomuje, že sa o čistotu musí niekto postarať. Na tento účel sa mesačne vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Plochy pre údržbu sú rozdelené do viacerých kategórií, s ohľadom na stupeň znečistenia. Pod prvý patria priestory kancelárií, chodieb, WC, zasadačiek, šatní, schodísk a podobne. V druhom sú zaradené priestory Súkromnej spojenej školy ŽP v Lopeji a tretiu skupinu tvoria kancelárie majstrov, sklady, kontrolné kabíny, oddychové kútiky, WC, kancelárie a šatne v halách výrobných prevádzkarní.

Celkovo je potrebné mesačne zabezpečiť údržbu plôch vo výmere 46 323,18 m2, a to väčšinou na dennej báze upratovania.
Koncom roka 2021 bolo oddelenie HS postavené pred neľahkú úlohu – zabezpečiť prechod úloh upratovacích služieb v priestoroch ŽP a.s. na nového dodávateľa. Spoločnosť 2 PK s.r.o., Podbrezová plánovala už dlhšiu dobu ukončiť svoju činnosť čistenia priestorov. Uvedená firma zabezpečovala spomínané práce od roku 2013, jej činnosť v oblasti upratovania priestorov sa skončí 31. marca 2022. Firma ostáva naďalej zodpovedná za úpravu trávnatých plôch – kosenie, hrabanie, orezávanie stromov a zametanie hál vo výrobných prevádzkarňach pomocou zametacieho stroja so sediacou obsluhou.

Cieľom zvýšiť úroveň

Od 1. apríla tohto roku prevezme starostlivosť o výkon upratovacích prác akciová spoločnosť Slovclean Bratislava. Tá bude, okrem zabezpečovania upratovania, dodávať aj niektoré prostriedky osobnej hygieny – penové mydlá, papierové utierky v kotúči, toaletný papier či osviežovače vzduchu. Ostatné prostriedky osobnej ochrany budú v zmysle normatívov zabezpečované naďalej cez odbor zásobovania.

Firma Slovclean a.s. prevezme súčasných zamestnancov pre výkon upratovania, prípadne ich doplní o ďalších. Maximálnym úsilím je zabezpečiť, a pokiaľ bude možné, zvýšiť úroveň upratovania požadovaných plôch. Z dôvodu skvalitnenia služieb bude v ŽP a. s. zavedený najmodernejší systém nahlasovania prípadných nedostatkov a pripomienok, ale aj pochvál zo strany útvarov v ŽP a.s., a to formou HELPDESK-u. Tým chceme dosiahnuť maximálnu kvalitu služieb a spokojnosť zamestnancov. Nahlasovanie vzniknutých nedostatkov a úprav v termínoch upratovania bude zabezpečované zástupcami jednotlivých útvarov v ŽP a.s. cez Ľubomíru Srnkovú a Branislava Celera. Spoločnosť ŽP Informatika a Súkromná spojená škola budú riešiť nahlasovanie samostatne, nimi určenými osobami.

Potrebná podrobná dokumentácia

Prvým krokom pracovných stretnutí bolo spracovať a doručiť spoločnosti Slovclean čo najpodrobnejšiu technickú výkresovú dokumentáciu. Obsahovala prehľad všetkých budov a niektorých dcérskych spoločností patriacich pod ŽP a.s. Tento krok bol úspešne zabezpečený odborom technického a investičného rozvoja (Ttir). Nasledovala fyzická obhliadka priestorov všetkých budov, kde má byť zabezpečené upratovanie (dve pracovné skupiny počas štyroch dní), a to podľa výkresov budov v areáli starého i nového závodu.

Následne bolo uskutočnené detailné spracovanie plôch podľa jednotlivých nákladových stredísk (NS) a prerozdelenie NS odborných útvarov podľa budov, kde sídlia. Táto požiadavka bola nutná pre spracovanie tzv. „rajonizácie“ zo strany dodávateľa služieb (napríklad, odbor Gork sídli celkovo na ôsmich miestach v areáli oboch závodov).

Takýmto prerozdelením bolo zabezpečené spracovanie NS s presne stanovenou plochou upratovania, navyše podľa stupňa znečistenia, čo bolo časovo a termínovo náročné. Tieto kroky boli zo strany odboru Ttir opätovne v predstihu splnené. Uvedené podrobné prerozdelenie bolo potrebné z hľadiska mesačnej fakturácie a pre vypracovanie a predloženie cenovej ponuky dodávateľskou firmou.

Záverečná fáza

Výsledkom spoločných rokovaní bolo aj dohodnutie cien upratovania pre niektoré iné objekty a aj pre dcérske spoločností sídliace v ŽP a.s., prípadne v jej blízkosti – hrad Ľupča, ŽP Informatika, s.r.o., Zaninoni Slovakia s.r.o., bytový dom Piesok a bytový dom Podbrezovan. Dohodnutie cien, na základe rozsahu plôch pre upratovanie, bude tvoriť základný podklad pre následné uzatvorenie zmlúv.

Náročný proces spracovania všetkých potrebných podkladov pre uzatvorenie novej zmluvy je v záverečnej fáze. Pre novú firmu pripravujeme priestory, ktoré budú slúžiť na uskladnenie čistiacich prostriedkov a pracovného vybavenia, novoinštalovaných práčok a zároveň aj ako zázemie pre pracovníčky.

Veríme, že so službami dodávanými novým partnerom budeme všetci spokojní. Spoločnosti 2 PK s.r.o. a jej konateľovi Mgr. Petrovi Kleinovi ďakujeme za dlhoročnú starostlivosť o naše pracovné prostredie.
Poďakovanie patrí aj všetkým odborným útvarom, ktoré boli súčinné pri kompletizácii podkladov potrebných pre rokovanie s firmou Slovclean, a.s.