Rekondičné pobyty budú tento rok v Brusne

Železiarne Podbrezová, v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, zabezpečujú aj v roku 2022 rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností. Pobyt je zároveň rehabilitáciou, ktorú zamestnávateľ ponúka pracovníkom priebežne počas výkonu práce.

Celková dĺžka pobytu je sedem dní a v roku 2022 je zabezpečená spoločnosťou KB SPA s.r.o. Brusno. Prvé termíny sú v mesiacoch marec až jún, ďalšie v septembri až novembri. Na rok 2022 je pripravených dvadsať turnusov a v priemere sa jedného zúčastní dvadsať našich pracovníkov. Zabezpečená je vstupná lekárska prehliadka, programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie i celodenné stravovanie. Pobyt sa začína v pondelok ráno a končí raňajkami v nedeľu. V prípade záujmu vieme zabezpečiť dopravu.
Rekondičný pobyt je určený pracovníkom, ktorí nemajú príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia, čiže len zdravým zamestnancom. Ide o kompenzáciu nepriaznivých pracovných podmienok a prevenciu možného vzniku poškodenia zdravia. Podmienky na pobyt za rok 2022 spĺňa 484 našich zamestnancov.

Nárok na rekondičný pobyt v roku 2022 majú zamestnanci, ktorí:
– sú exponovaní faktorom práce a pracovného prostredia (vibrácie, fyzická záťaž, pevný aerosól – prach, záťaž teplom a hluk) zaradeným do 3. a 4. kategórie prác,
– počas najmenej piatich rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 3. kategórie (nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov),
– počas najmenej štyroch rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 4. kategórie (nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov, t.j. nesmie byť PN dlhšie ako osem týždňov, inak sa nápočet rokov zruší).

Nárok na ďalší rekondičný pobyt (opakovaný raz za 3 roky) majú zamestnanci ktorí:
– odpracovali najmenej 600 pracovných zmien,
– pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom a odpracovali najmenej 400 pracovných zmien.