Integrovaný regionálny operačný program

S cieľom zvýšenia štandardu výučby

  

logo

                                                                

Súkromná stredná odborná školy hutnícka Železiarne Podbrezová (ďalej SSOŠHŽP),  v spolupráci s projektovým oddelením Železiarní Podbrezová a.s., na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vypracovali projekt pod názvom: ,,Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov v SSOŠH ŽP“. Projekt bude realizovaný v programovom období 2018 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku bude maximálne 405 931,58 eura, pričom oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 451 035,9 eura.

Cieľom projektu tak,  ako je uvedené v jeho názve, je zmodernizovať a doplniť nové technické zariadenia slúžiace na výučbu v strojárskych, hutníckych a elektrotechnických odboroch. Ich zakúpením a používaním budeme môcť modernejšie a efektívnejšie vyučovať žiakov. Strojový park, ktorý máme v súčasnosti, udržujeme vďaka pravidelnej údržbe v dobrej kondícii. Aj napriek tomu však chceme žiakom poskytnúť možnosť pracovať na nových, modernejších strojoch. Pre žiakov plánujeme kúpiť aj zváračský trenažér, ktorý nesporne prispeje k atraktívnosti výučby a zároveň umožní šetrenie materiálom a elektrickou energiou.  Dobudovaním dvoch nových dielní dosiahneme zlepšenie pracovného prostredia pre žiakov elektro odborov.

Zmyslom vybudovania moderných pracovísk je oboznámiť aj žiakov základných škôl s podmienkami štúdia v SSOŠH ŽP a ukázať im cestu, ktorú si majú možnosť vybrať po ukončení základnej školy, aby sa vedeli uplatniť v dnešnej modernej a náročnej dobe.