S Mgr. Petrom Sujom, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o.

Aj zamestnanci by mali dbať o ochranu majetku

 

S Mgr. Petrom Sujom, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o.V uplynulom období ste urobili rad krokov smerujúcich k zabezpečeniu ochrany majetku a bezpečnosti materskej spoločnosti. Máte pocit, že prinášajú očakávaný výsledok?

-Máte pravdu, že bolo prijatých veľa potrebných opatrení, ale treba rozlíšiť, čo pri ochrane majetku zabezpečuje spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby, čo je v kompetencii materskej spoločnosti, čiže Železiarní Podbrezová a.s. a čo by pre bezpečnosť mali robiť samotní zamestnanci. Na strane bezpečnostnej služby sú to predovšetkým personálne a organizačné opatrenia, potrebné k tomu, aby sme v medziach zákona o súkromnej bezpečnosti dokázali efektívne chrániť majetok a plniť iné určené úlohy. Technické opatrenia, či sú to kamerové systémy, elektronické zabezpečenia objektov, prístupové systémy do objektov a podobne a vnútornú legislatívu v oblasti bezpečnosti, prijíma materská spoločnosť. No a potom sú to samotní zamestnanci, ktorí by sa tiež mali správať „bezpečne“. Aby systém bezpečnosti fungoval, je potrebné, aby fungovali všetky tieto zložky.

Poviem to na príklade zabezpečenia šatní zamestnancov. Je nastavená vnútropodniková legislatíva, nemalé prostriedky sú investované do systému elektronického prístupového systému do šatní zamestnancov. Pri vyšetrovaní incidentu sa však zistí, že zamestnanci, tí, o ktorých veci ide, nechajú dvere do šatne otvorené, prípadne ich ešte podoprú, napr. hasiacim prístrojom. Potom sa tam môže dostať aj ten, kto tam normálne prístup nemá. Vyšetrovanie a hľadanie vinníka je potom objektívne ťažšie. Toto by sa nemalo stávať a aj samotní zamestnanci by sa mali správať tak, aby bolo riziko minimalizované.

Ale aby som priamo odpovedal na vašu otázku, áno, mám pocit, že prijaté opatrenia výsledky, čiže znižovanie počtu bezpečnostných incidentov spojených s ochranou majetku, prinášajú. Stále však prijímame  a realizujeme množstvo opatrení, o ktorých rozprávať nebudem.

Naposledy došlo k rozhodnutiu dôsledného sledovania racionálneho využívania pracovného času, predovšetkým vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Zaznamenávate ešte porušenia v tejto oblasti?

– Bezpečnostná služba nekontroluje racionálne využívanie pracovného času zamestnancov ŽP a.s. Prijaté opatrenie však vidieť aj na vrátniciach, pretože zamestnanci už pred vrátnicami nevytvárajú „hlúčiky“ čakajúce na uplynutie stanoveného limitu. Na vrátnice chodia postupne. Odchod zo zamestnania je plynulejší a zamestnanci bezpečnostnej služby majú viac času a priestoru na vykonávanie efektívnejšej kontroly. Takže opatrenie, okrem racionálnejšieho využívania pracovného času, má aj vedľajší účinok – zvýšenie ochrany majetku. 

Ako sa vám darí v prevencii?

   –Pri ochrane majetku je dôležité nastaviť vzájomný pomer prevencie a represie. O určitej časti prevencie zamestnanci ani nevedia, ale ubezpečujem všetkých, že tu je. Druhá časť prevencie je práve tá, ktorú zamestnanci priamo vidia a dotýka sa ich. To sú napríklad rôzne preventívne kontroly, technické opatrenia a podobne. Túto časť prevencie sa snažíme vykonávať tak, aby zbytočne neobťažovala zamestnancov, ale aby si zamestnanci uvedomili, že táto kontrola tu je. No a na tých, na ktorých prevencia neúčinkuje, na tých treba použiť represiu. Bohužiaľ, aj to treba, ale som veľmi rád, že prevencia prevláda. Držíme sa príslovia: „Neskoro zajaca chytať za chvost, keď si ho už za uši nechytil“. 

Čo je prioritou vašej práce v súčasnosti?

-Samozrejme, že je to potreba minimálne udržať úroveň kvality poskytovaných bezpečnostných služieb, ochrany majetku a osôb.

 

 „Pri ochrane majetku je dôležité nastaviť vzájomný pomer prevencie a represie. O určitej časti prevencie zamestnanci ani nevedia, ale ubezpečujem všetkých, že tu je.