Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr

Víťazným kolektívom zmena B

 

Víťazným kolektívom zmena B
Víťazná zmena Foto: I. Kardhordová

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Ing. Bořivoj MudrichO priebehu súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr nás informoval Ing. Bořivoj Mudrich, vedúci „studenej časti“:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Zamestnanci sú už stotožnení so súťažou medzi zmenami, rovnako aj so stanovenými kritériami. Aj vďaka tejto aktivite valcovňa rúr v roku 2017 prekonala historické rekordy vo výrobe.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– V minuloročnej súťaži nebolo potrebné meniť kritéria vyhodnocovania súťaže. Ukázalo sa, že určené kritéria v predošlých ročníkoch boli stanovené vyvážene, vzhľadom na efektivitu, kvalitu a bezpečnosť práce.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili priebeh súťaže, bola zmena pracovného režimu. Na začiatku roka 2017 sme pracovali v trojzmennom šesťdňovom režime a postupne v priebehu roka sme prešli na plnohodnotný štvorzmenný režim (teplá časť, úpravňa, LKR a časť expedície vo februári a zostávajúca časť expedície v októbri). Veľkým vplyvom na priebeh súťaže bola aj zvýšená fluktuácia zamestnancov.

Tak, ako v iných prevádzkarňach, aj u vás pribúdajú noví ľudia, prípadne máte ich nedostatok…Má to vplyv aj na výsledky súťaže?

– V každej zmene bola iná miera fluktuácie zamestnancov a to ovplyvňovalo výsledky jednotlivých zmien. Ale treba poďakovať dlhoročným zamestnancom, ktorí odovzdávali nadobudnuté skúsenosti novoprijatým zamestnancom, a tým urýchlili ich proces aklimatizovania a osvojenia si pracovných povinností. Aj keď nie všetci novoprijatí zamestnanci u nás zotrvali dodnes.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Víťazným kolektívom v súťaži medzi zmenami sa vo valcovni rúr v stredisku expedícia za rok 2017 stala zmena B, pod vedením majstra Miloša Donovala. Ale netreba zabúdať aj na zamestnancov pracujúcich v iných zmenách a v iných strediskách, bez ktorých by sme nedosiahli rekordné výsledky v roku 2017.

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– Kritéria súťaže sa stanovujú na začiatku roka a dodržiavajú počas celého roka.  Avšak v roku 2018 budeme mať za cieľ zvýšiť efektivitu a kvalitu práce.