Zasadalo valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová

Tridsiate prvé valné zhromaždenie v Dome kultúry ŽP a.s. Foto: M. Gončár

V Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa v pondelok, 26. júna, uskutočnilo 31. riadne valné zhromaždenie (VZ) akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Zúčastnila sa ho nadpolovičná väčšina vlastníkov akcií našej spoločnosti.

V úvode privítal prítomných Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s. Poznamenal, že zhromaždenie je uznášaniaschopné a predstavil jednotlivé body programu. Prvým bolo otvorenie a voľba orgánov VZ – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním. Prítomní jednohlasne schválili tento návrh, pričom za predsedu bol zvolený Martin Jakubík.

Následne predniesol Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2022 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie. Pripomenul, že minulý kalendárny rok bol z pohľadu hospodárskych výsledkov najúspešnejší v histórii ŽP a.s.

„Rok 2022 bol poznačený výraznými vplyvmi v oblasti energetiky. Ceny lietali do nezadržateľných výšok. Zároveň bol ovplyvnený poklesom produkcie ocele vo svete, pričom došlo k enormnému nárastu cien vstupov. Vlaňajšok bol pre nás zaujímavý aj z dôvodu, že dopyt po našich výrobkoch bol na výbornej úrovni,“ povedal Vladimír Soták vo svojom príhovore.

Náročný rok

Generálny riaditeľ ďalej poznamenal, že aktuálny rok je z pohľadu zákaziek oveľa zložitejší. Podstatné však je, že podbrezovské železiarne dokážu udržať zamestnanosť. Takisto vyzdvihol kroky najväčšieho zamestnávateľa na Horehroní v environmentálnej oblasti. Vedenie našej spoločnosti investovalo za posledné roky množstvo finančných prostriedkov na zníženie emisií oxidu uhličitého.

V závere pripomenul, že podnikateľský zámer spoločnosti je postavený k zabezpečeniu všetkých výrobných úloh a naplnení finančného plánu tak, aby ŽP a.s. boli pripravené aj v budúcnosti dosahovať maximálne výnosy k spokojnosti všetkých akcionárov. 

„Ďakujem všetkým za spoluprácu v uplynulom roku, akcionárom za dôveru a verím, že sa takto stretneme aj v budúcom roku a budeme môcť znovu vyjadriť spokojnosť,“ dodal V. Soták. 

Správa dozornej rady

Následne predniesol správu Dozornej rady ŽP a.s. Ján Banas, jej predseda. „Dozorná rada oceňuje výsledky práce predstavenstva v turbulentnom roku, keď enormne narástli ceny vstupov v dôsledku nárastu cien energií a inflácií,“ povedal.

Prítomní schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, ktoré boli zostavené k 31. decembru 2022.

Martin Jakubík, predseda VZ, v závere poďakoval prítomným a skonštatoval, že program 31. valného zhromaždenia bol splnený.