Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V máji boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-284/2023

revízia 4, zmena 0

Činnosť oddelenia defektoskopie odboru riadenia a zabezpečenia kvality

Smernica S-291/2021

revízia 4, zmena I

Obeh a účtovanie pokladničných a súvisiacich dokladov

Smernica S-441/2019

revízia 5, zmena II

Činnosť prevádzkarne oceliareň

Smernica S-356/2017

revízia 6, zmena III

Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 10/2023

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v dňoch 13. 05. 2023 a 31. 05. 2023

Rozhodnutie č. 11/2023

Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň v mesiacoch jún a júl 2023

Príkaz č. 07/2023

Postup pri oznámení o skončení pracovného pomeru v ŽP a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm