Súťaž medzi zmenami v koľajovej doprave

Víťazná zmena mala len päťbodový náskok

Víťazná zmena „D“ v prevádzkarni koľajová doprava pred odchodom z práce. Foto: T. Kubej

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci Jozef Siman:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Súťaž prebiehala bez výrazných zmien. Naďalej sú sledované kľúčové kritériá, ktorými sú bezpečnosť, nehodové udalosti, včasnosť obsluhy, starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá železničného parku a poriadok na pracovisku.

Pribudli v porovnaní s minulými rokmi nové hodnotiace prvky?

– Hlavné kritériá pre železničnú dopravu sú ponechané tak, ako boli nastavené na začiatku súťaže. Naďalej sú sledované základné kritériá, ktorými sú riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku, pracovné úrazy a starostlivosť o hnacie dráhové vozidla v železničnom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Tak, ako vždy, najväčší vplyv na priebeh súťaže medzi zmenami mali samotní pracovníci kategórie „R“, a to svojím prístupom k plneniu požadovaných úloh z iných prevádzkarní akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Hlavný dôraz pri vykonávaní úloh bol kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielov a výhybkárok, čo malo priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska železničnej dopravy. Nie zanedbateľný vplyv na získanie bodov mala aj organizačná činnosť príslušného zmenového majstra železničnej dopravy.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2022.

– Minuloročným víťazom súťaže medzi zmenami sa stala zmena „D“, pod vedením zmenového majstra Miroslava Kožu. Víťazi získali 9 455 z celkového počtu 9 600 bodov. Chcem sa poďakovať víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo posunulo tohtoročných víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Víťazi predstihli zmenu „A“ o päť bodov, ktoré získala za vyšší počet zmanipulovaných vozňov v sledovanom období, za predchádzanie nehodám, zvýšenej všímavosti a opatrnosti pri vykonávaní dopravných obslúh. Podiel na víťazstve mal aj zmenový majster, ktorý svojimi organizačnými schopnosťami dopomohol k získaniu náskoku v počte zmanipulovaných vozňov.

Na záver chcem touto cestou pochváliť a zároveň poďakovať všetkým pracovníkom železničnej dopravy, ktorí svojím prístupom k práci prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a k dobrým vzťahom na pracovisku.