S riaditeľom NsP Brezno, n.o.,  Ing. Jaroslavom MAČEJOVSKÝM

„Základom vzťahu lekár a pacient je dôvera, slušnosť, etika, vzájomná úcta a rešpekt.“

 

Pán riaditeľ, začnime priamo „in medias res“. Ako sa cítite po štyroch mesiacoch na novom poste?

Ing.Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

– Musím priznať, že si neraz spomeniem na pesničku „Osmý den schází nám…“ Funkcia riaditeľa nemocnice, to je súbeh všetkých činností, od riadiacich, manažérskych, personálnych, až po tie ekonomické, ale s jedným veľkým ale, že za každým číslom,  rozhodnutím, je človek, ľudský život. Na poznanie celého chodu nemocnice, ľudí, procesov, je to predsa len krátka doba, hoci už som mal možnosť spoznať zopár úžasných ľudí.  Silnejšie si tu uvedomujete aj hodnotový rebríček. Zdravie sa ľahšie stratí ako získa späť a občas  ma mrzí, ak tí, ktorým ho naša nemocnica pomohla získať späť, to berú ako samozrejmosť.

Za prvoradý cieľ ste na začiatku označili zachovanie komplexnosti poskytovania širokospektrálnej zdravotnej starostlivosti a existenciu základných oddelení ústavnej starostlivosti. Z dnešného pohľadu, je toto predsavzatie reálne?

– Spádová oblasť okresu Brezno predstavuje viac ako 65 tisíc obyvateľov a k tomu možno ešte pridať rozvíjajúci sa cestovný ruch v našom regióne. Za posledné tri roky je v nemocnici ročne hospitalizovaných približne  deväťtisíc pacientov. K dnešnému dňu má nemocnica 29 špecializovaných ambulancií. Takže určite áno, ale k tomu treba aj kvalifikovaných lekárov, sestry, atď.

Nie je tajomstvom, že slovenské zdravotníctvo je v kríze. Nedostatok všeobecných lekárov a odborníkov, nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. Ako riešite tento problém vy?

– Nemocnica si zakladala, a aj naďalej bude, na kvalifikovanom personálnom potenciáli, ktorý je schopný a spôsobilý  efektívne vykonávať každodenné povinnosti na vysokej úrovni. K dnešnému dňu má vyše 600 zamestnancov, ktorí sa každodenne podieľajú na efektívnej prevádzke zdravotníckeho zariadenia. Nedostatočný počet lekárov a sestier,  aj pôrodných asistentiek neobchádza ani našu nemocnicu. Jedným z primárnych dôvodov je  aj nízke finančné ohodnotenie. Vysoký vek zdravotníckeho personálu je ďalším rizikovým faktorom. Vysoké percento kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov sa nachádza v preddôchodkovom či dôchodkovom veku. Nemocnica zamestnáva skoro 80 lekárov, z nich až 40 percent má nad 51 rokov.

Situáciu riešime tým, že sa snažíme ľuďom vytvoriť adekvátne podmienky, aby v prvom rade neodchádzali, čo súvisí aj s tvorbou novej firemnej kultúry v stále sa rozvíjajúcej organizácii, ktorá umožňuje sebarealizáciu a osobný rozvoj svojich zamestnancov s cieľom dosiahnutia lojality a hrdosti k breznianskej nemocnici.

  Dôležitým krokom je expresný príjem pacienta, vyžadujúceho si akútne ošetrenie, a preto kľúčové oddelenie pre manažovanie logistiky pacienta predstavuje urgentný príjem.

V snahe o udržanie kvalifikovaných zdravotníckych zamestnancov  sa samozrejme zaoberáme aj platovou otázkou,  v dôsledku čoho však rastú aj rozpočtované mzdové náklady. Navyšovanie platov v zdravotníctve  nesmie ísť  len na úkor nemocníc, bez kompenzácie tohto navýšenia zo strany poisťovní, ako sme toho svedkami po tieto dni. Väčšina, hlavne malých nemocníc, má ekonomickú rovnováhu postavenú veľmi labilne a takéto zásahy by im mohli narobiť veľké, možno aj existenčné problémy. Personálnu politiku budeme zameriavať na výchovu z vlastných radov. V nemocnici dodnes pracujú ľudia,  ktorí si získali svojou dlhoročnou a kvalitnou prácou meno a sú ťahúňmi a vzormi aj pre nových kolegov. Cestou je aj získanie kvalitných špecialistov z iných regiónov a krajín. Tu si však už musíme uvedomiť, že je nutné, aj potrebné zázemie – priestorové, materialno-technické vybavenie kvalitnou zdravotníckou technikou a z toho vyplýva aj nutnosť vytvárať príjemné, priateľské pracovné prostredie, kde všetci zamestnanci nemocnice budú mať nielen pocit, ale aj reálne merateľný podiel na jej výsledkoch. 

Bezpochyby je vašim cieľom spokojný pacient. Čo chýba k tomu, aby bol skutočne spokojný?

-Ťažká otázka – čo človek, to názor. Ale v zásade si myslím, že zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pre pacienta a jeho príbuzných. Zvládnuť logistiku manažovania pacienta od príjmu po prepustenie.  Riešiť stav nemocničných izieb – zvýšiť počet menej lôžkových izieb, v ktorých je viac chránená intimita, súkromie a dôstojnosť pacienta. Spokojnosť pacienta do značnej miery závisí aj od kvality komunikácie s personálom. Základom vzťahu lekár a pacient je dôvera, slušnosť,  etika, vzájomná úcta a rešpekt. 

NsP Brezno, n.o.,  je nezávislou organizáciou už dvadsaťštyri rokov.  Je táto forma stále vyhovujúca na zabezpečenie stabilného prostredia?

– Prostriedkom na dosiahnutie ekonomickej stability je hlavne vyrovnaný rozpočet a nie právna forma. Cesta k úspechu spravidla nevedie  cez právnu formu.  Vízie a ciele sa dajú dosiahnuť len s ľuďmi a prostredníctvom ľudí. Kľúčový je preto výber ľudí, stanovanie jasných pravidiel, definovanie dostatku právomocí a jasnej zodpovednosti.  Ale na otázku  predsa len dve poznámky:

Naša nemocnica má osobitný charakter neziskovej organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné služby, pričom sme skoro úplne závislí na spravodlivo nastavenom systéme úhrad za nami poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo zdrojov    verejného zdravotného poistenia a tu systém zlyháva.

Naša nemocnica disponuje aj  tzv. „prioritným majetkom „ – to je tá časť majetku, ktorú ako spoluzakladateľ našej neziskovej organizácie vložil štát.  Prioritný majetok  sa dnes stáva brzdou rozvoja nemocnice. Nemožno ho  použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie, nemožno ho predať, dať do nájmu, založiť ho a pritom po rokoch (dátum vzniku n.o. rok 2003) už mnohokrát neslúži svojmu účelu a tu  znova zlyháva štátna legislatíva. 

Prezradíte nám, aké ciele ste si stanovili na najbližšie obdobie?

– Jáj…, tých mám neúrekom, asi ako každý. Zopár sme už  spomenuli. Osobne si len prajem, aby mi slúžilo zdravie a mal som dosť síl na ich realizáciu. Veď stále platí: Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím. Ale predsa len, prezradím aj niečo z pracovného stola.

Nemocnica má v pláne aj v budúcnosti smerovať svoju oblasť záujmu na efektívne poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, a to v takom meradle, aby pacienti vyžadujúci akútnu zdravotnú starostlivosť, nemuseli byť transportovaní na hospitalizáciu, resp. ošetrenie do iného zariadenia, schopného poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Dôležitým krokom je expresný príjem pacienta, vyžadujúceho si akútne ošetrenie, a preto kľúčové oddelenie pre manažovanie logistiky pacienta predstavuje urgentný príjem. Nevyhnutnou je však komplexná rekonštrukcia inžinierskych sietí a technologických zariadení oddelení, ktoré  sa nachádzajú na hranici havarijného stavu.  Areál nemocnice bol daný do  užívania  v rokoch 1973-1975.  MZSR vypísalo výzvu s možnosťou získať finančné zdroje na modernizáciu infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Takže, do 24. augusta, kedy je konečný termín prihlášky, naše úsilie smeruje aj týmto smerom.